PDF
ใบกิจกรรม_เขียนตามคำบอก_ครูบุปผา_ไทย_ป.3_ตอน24.pdf
PDF
ใบกิจกรรม_นิทานเรื่อง ครอบครัวเต่า_ครูบุปผา_ไทย_ป.3_ตอน24.pdf
PDF
ใบกิจกรรม_แบบทดสอบก่อนเรียน หลังเรียน ตัวสะกดไม่ตรงมาตรา แม่กน_ครูบุปผา_ไทย_ป.3_ตอน24.pdf
PDF
ใบกิจกรรม_แผนภาพสรุปความรู้ ตัวสะกดไม่ตรงมาตรา แม่กน_ครูบุปผา_ไทย_ป.3_ตอน24.pdf
PDF
ใบความรู้_แผนภูมิเพลง แผนภูมิคำอ่าน ตัวสะกดไม่ตรงมาตรา แม่กน_ครูบุปผา_ไทย_ป.3_ตอน24.pdf