PDF
ใบกิจกรรม_เขียนตามคำบอก_ครูบุปผา_ไทย_ป.3_ตอน23.pdf
PDF
ใบกิจกรรม_เติมนิดเติมหน่อย_ครูบุปผา_ไทย_ป.3_ตอน23.pdf
PDF
ใบกิจกรรม_แบบทดสอบก่อนเรียน หลังเรียน ตัวสะกดไม่ตรงมาตรา แม่กด_ครูบุปผา_ไทย_ป.3_ตอน23.pdf
PDF
ใบกิจกรรม_แผนภาพสรุปความรู้ ตัวสะกดไม่ตรงมาตรา แม่กด_ครูบุปผา_ไทย_ป.3_ตอน23.pdf
PDF
ใบความรู้_แผนภูมิเพลง ตัวสะกดไม่ตรงมาตรา แม่กด_ครูบุปผา_ไทย_ป.3_ตอน23.pdf