Download
สถิติ
Word
1. ปก.doc
Word
2 สารบัญ.doc
Word
2 สารบัญ.doc
Word
3. เนื้อหา.doc
Word
3. เนื้อหา1.doc
Download
Google Docs
3. เนื้อหา1.doc
Download
Google Docs
คู่มือการใช้ การเรียนอีเลิร์นนิง
Word
คู่มือการใช้ การเรียนอีเลิร์นนิง.docx
Word
เนื้อหา ทำโปสเตอร์.doc
Word
ประวัติและผลงาน.docx
Word
ผลการเรียนอีเลิร์นนิง เรื่องระบบต่าง ๆ ในร่างกายมนุษย์และสัตว์ ที่มีต่อทักษะการใช้ไอซีทีเพื่อการเรียนรู้ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.doc
PDF
วิจัย ผลการเรียนอีเลิร์นนิง เรื่องระบบต่าง ๆ ในร่างกายมนุษย์และสัตว์ ที่มีต่อทักษธการใช้ไอซีทีเพื่อการเรียนรู้ ของนักเรียนชั้นมัยมศึกษาปีที่ 2.pdf