Download
K.R.S.SMTE. BYE ED60
Download
ค่ายเติมฝันเมล็ดพันธ์ใหม่ ครั้งที่ 21
Download
คุณธรรมจริยธรรม
Download
โครงงานคุณธรรม
Download
งานวันภาษาไทย 2560
Download
จิตอาสาเฉพาะกิจ
Download
ดอกไม้จันทน์
Download
นิเทศโรงเรียนคุณธรรม
Download
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
Download
ประชุมผู้ปกครอง 1-60
Download
ประเมินห้องสมุดมีชีวิต
Download
ปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2/2559 กล้อง 1
Download
ปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2/2559 กล้อง 2
Download
ฝึกภาคสนาม รด.
Download
พาน 1-60
Download
ภาพตัวแทนเข้าร่วมแข่งระดับภาค
Download
ภาพวันแม่2560
Download
ภาพวันไหว้ครู 1-2560
Download
มูลนิธิศุภนิมิตรแห่งประเทศไทย
Download
รูปเข้าพรรษา
Download
รูปทักษะวิชาการ2560
Download
รูปผอเกษียณ
Download
รูปวันค่ายโรงเรียนคุณธรรม 2560
Download
ลงนามถวายพระพร ร.10
Download
ลงนามถวายพระพร2
Download
วันครู ปี2560
Download
วันต่อต้านยาเสพติดโลก
Download
วันรักษ์ภาษาไทย
Download
วันวชิราวุฒ
Download
วันสุนทรภู่
Download
วางดอกไม้จันทน์ที่วัดบูรพา26 ต.ค.60
Download
สอบธรรมศึกษา
Download
แห่เทียนเข้าพรรษา
Download
อาคารสถานที่