Download
K.R.S.SMTE. BYE ED60
Download
ค่ายเติมฝันเมล็ดพันธ์ใหม่ ครั้งที่ 21
Download
คุณธรรมจริยธรรม
Download
โครงงานคุณธรรม
Download
งานวันภาษาไทย 2560
Download
จิตอาสาเฉพาะกิจ
Download
ดอกไม้จันทน์
Download
นิเทศโรงเรียนคุณธรรม
Download
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
Download
ประชุมผู้ปกครอง 1-60
Download
ประเมินห้องสมุดมีชีวิต
Download
ปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2/2559 กล้อง 1
Download
ปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2/2559 กล้อง 2
Download
ฝึกภาคสนาม รด.
Download
พาน 1-60
Download
ภาพตัวแทนเข้าร่วมแข่งระดับภาค
Download
ภาพวันแม่2560
Download
ภาพวันไหว้ครู 1-2560
Download
มูลนิธิศุภนิมิตรแห่งประเทศไทย
Download
รูปทักษะวิชาการ2560
Download
รูปผอเกษียณ
Download
รูปวันค่ายโรงเรียนคุณธรรม 2560
Download
วันครู ปี2560
Download
วันต่อต้านยาเสพติดโลก
Download
วันรักษ์ภาษาไทย
Download
วันวชิราวุฒ
Download
วันสุนทรภู่
Download
วางดอกไม้จันทน์ที่วัดบูรพา26 ต.ค.60
Download
สอบธรรมศึกษา
Download
แห่เทียนเข้าพรรษา
Download
อาคารสถานที่