Download
2014-12-16 รูปบุคลากร + ภาพเก่า จ.ศ.
Download
2015-2-29 ปัจฉิมนิเทศ โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา ปีการศึกษา 2558
Download
2015-03-22 งานประเมิน ผอ.ปีการศึกษา 2558
Download
2015-4-31 พิธีมอบประกาศนียบัตร
Download
2015-07-29 กิจกรรมปลูกต้นไม้
Download
2015-07-29 ครู จ.ศ. แต่งกายชุดผ้าไทย
Download
2015-07-29 ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา
Download
2015-08-11 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
Download
2015-08-11 สัปดาห์วิทยาศาสตร์ 2558
Download
2015-08-20 รูปกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ 2558
Download
2015-09-09 รูปดูงานเครื่องหนัง
Download
2015-09-11 ประมวลภาพ โพธิ์คำเกมส์ 2015
Download
2015-09-18 รูปอบรม DLIT
Download
2015-09-21 รูปประเมินในฝัน 21 กันยายน 2558
Download
2015-09-21 รูปวันสันติภาพสากล 21 กันยายน 2558
Download
2015-09-30 ส่งนักศึกษาฝึกประสบการณ์
Download
2015-10-01 พิธีเปิดศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องหนัง
Download
2015-10-20 กีฬาสหวิทยาเขต
Download
2015-11-14 กฐินสัมฤทธิ์
Download
2015-11-22 ส่งนักเรียนไปญี่ปุ่น
Download
2015-11-25 วันวชิราวุธ
Download
2015-11-27 ประเพณีลอยกระทง 2558
Download
2015-12-01 สอบธรรมะสนามหลวง
Download
2015-12-02 โครงการฝึกอบรมเยาวชนขับขี่ปลอดภัย
Download
2015-12-03 มอบเกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
Download
2015-12-16 พระราชพิธี พระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระสังฆราช
Download
2015-12-22 ประชุมผู้ปกครอง โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา"โพธิ์คำอนุสรณ์"
Download
2015-12-24 อย.ตรวจสอบคุณภาพอาหาร
Download
2015-12-29 บุญประทายข้าวเปลือก เเละพิธีเปิดอาคารเรียน 4
Download
2015-12-30 จับฉลากของขวัญปีใหม่ 59
Download
2016-01-08 ปฏิญาณตนวันครู
Download
2016-01-28 มอบเกียรติบัตร
Download
2016-05-19 กิจกรรมวันวิสาขบูชา
Download
2016-06-30 พิธีปิดงานเทศกาลภาพยนตร์สั้น
Download
2016-07-13 คณะโรงพยาบาลเจริญศิลป์มาให้ความรู้เกี่ยวกับการแปรงฟัน
Download
2016-07-15 รูปคณะกรรมการสถานศึกษา
Download
2016-07-15 แห่เทียนเข้าพรรษา
Download
2016-08-03 มัคคุเทศก์แนะนำศูนย์ศิลปาชีพบ้านกุดนาขามให้ ททท.
Download
2016-08-18 วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ 59
Download
2016-10-06 กิจกรรมกีฬาสี "โพธิ์คำเกมส์ 2016"
Download
2016-11-04 พิธีถวายความอาลัยน้อมส่งเสด็ดสู่สวรรคาลัย
Download
2016-11-21 สอบธรรมสนามหลวง
Download
2016-11-22 รวมพลัง วันพระราชสมภพ
Download
2016-11-25 วันถวายราชสดุดีลูกเสือ
Download
2016-12-10 รับเกียรบัตร
Download
2016-12-29 สานสายใยรวมใจฟ้าแสด (กลางคืน)
Download
2016-12-29 สานสายใยรวมใจฟ้าแสด (บายศรี)
Download
2017-01-16 วันครู อำเภอเจริญศิลป์ (1)
Download
2017-01-16 วันครู อำเภอเจริญศิลป์ (2)
Download
2017-01-23 รูปตรวจห้องสมุด