Download
LAS
Download
การเทียบโอน
Download
การพัฒนาการสร้างเครื่องมือภาคปฎิบัติ
Download
การวิเคราะห์มาตรฐานตัวชี้วัด
Download
ขนาดโรงเรียน ข้อมูล 10 มิย. 2558
Download
ค่าขีดจำกัดล่าง ม.3
Download
ค่าขีดจำกัดล่าง ม.6
Download
คุณภาพตามขนาดโรงเรียน
Download
ตัวอย่างกระดาษคำตอบ
Download
ทำเนียบคนเก่ง สพม.31
Download
บูรณาการครบวงจร
Download
ผล O-NET
Download
ผล O-NET 2559
Download
ผล O-NET ปีการศึกษา 2558 ชั้น ม.6
Download
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ
Download
รายละเอียด Admission 2557
PDF
1 ผล o-NETปีการศึกษา 2557 ม.3 กลุ่มโรงเรียนราชสีมา.pdf
PDF
2 ผล o-NETปีการศึกษา 2557 ม.3 กลุ่มโรงเรียนสุรนารี.pdf
PDF
3 ผล o-NET ปีการศึกษา 2557 ม.3 กลุ่มโรงเรียนบุญวัฒนา.pdf
PDF
4 ผล o-NET ปีการศึกษา 2557 ม.3 กลุ่มโรงเรียนอุบลรัตน.pdf
PDF
5 ผล o-NET ปีการศึกษา 2557 ม.3 กลุ่มโรงเรียนสุรธรรม.pdf
Word
100 อันดับแรกโรงเรียนที่ดีที่สุดในภาคอีสาน http.docx
PDF
ความรู้เกี่ยวกับแบบปพ..pdf
PDF
คะแนนสอบlasm2-2557-สพม.31.pdf
Excel
จำนวนนักเรียน ปี 2558 จำแนกตามขนาดโรงเรียน.xlsx
Word
ช่วยกันแชร์วีดีโอการสอน คลังสื่อห้องสมุดดิจิตอล PLC และคลังข้อสอบ ซึ่งเป็นเป็นมิติใหม่ของการปฏิรูปการเรียนรู้ โดยใช้เทคโนโลยีการศึกษาทางไกลของ สพฐ.docx
PDF
แนวการปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ตามหลักสูตรฯ.pdf
Word
แบบรายงาน PreONET.3...doc
PDF
สรป O-NET 56 m3.pdf
PDF
สรป O-NET 56 m6.pdf
PDF
สรุปผล o-NET 57 ม.3.pdf
PDF
สรุปผล O-NET ม.6 ปี 57.pdf