Name
Owner
File size
१. स्थानीय तहको विनियोजन ऐन २०७४ (नमुना).pdf
Owner hidden
Jul 17, 2017
57 KB
More info (Alt + →)
२. स्थानीय तहको आर्थिक ऐन २०७४ (नमुना).pdf
Owner hidden
Jul 17, 2017
326 KB
More info (Alt + →)
३. गाउँ-नगर कार्यपालिकाको बैठक संचालन सम्बन्धी कार्यविधि २०७४ (नमूना).pdf
Owner hidden
Jul 17, 2017
93 KB
More info (Alt + →)
४. गाउँ कार्यपालिका कार्यसम्पादन नियमावली २०७४ (नमूना).pdf
Owner hidden
Jul 17, 2017
136 KB
More info (Alt + →)
५. नगर कार्यपालिका कार्यसम्पादन नियमावली २०७४ (नमूना).pdf
Owner hidden
Jul 17, 2017
136 KB
More info (Alt + →)
६. गाउँ कार्यपालिका कार्य विभाजन नियमावली २०७४ (नमूना).pdf
Owner hidden
Jul 17, 2017
676 KB
More info (Alt + →)
७. नगर नगर कार्यपालिका कार्य विभाजन नियमावली २०७४ (नमूना).pdf
Owner hidden
Jul 17, 2017
578 KB
More info (Alt + →)
८. उपमहानगर नगर कार्यपालिका कार्य विभाजन नियमावली २०७४ (नमूना).pdf
Owner hidden
Jul 17, 2017
578 KB
More info (Alt + →)
९. महानगर नगर कार्यपालिका कार्य विभाजन नियमावली २०७४ (नमूना).pdf
Owner hidden
Jul 17, 2017
582 KB
More info (Alt + →)
१०. गाउँ-नगर-जिल्ला सभा संचालन कार्यविधि २०७४ (नमूना).pdf
Owner hidden
Jul 17, 2017
260 KB
More info (Alt + →)
११. एफ.एम रेडियो व्यवस्थापन तथा सञ्चालन कार्यविधि, २०७४.pdf
Owner hidden
Sep 11, 2017
586 KB
More info (Alt + →)
१२. गाउँ/नगरपालिकाको आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्न बनेको कानून, २०७४.pdf
Owner hidden
Sep 11, 2017
171 KB
More info (Alt + →)
२१. स्थानीय तहको उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धि कार्यविधि २०७४ (नमूना).pdf
Owner hidden
Mar 23, 2018
431 KB
More info (Alt + →)
२२. घ वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र सम्बन्धी कार्यविधि (नमुना).pdf
Owner hidden
Mar 23, 2018
139 KB
More info (Alt + →)
nagarpalika and gaunpali parichay.pdf
Owner hidden
Dec 15, 2017
233.2 MB
More info (Alt + →)
गरिबी निवारणका लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रम संचालन कार्यविधि, २०७४.pdf
Owner hidden
May 9, 2018
2.6 MB
More info (Alt + →)
गाउँ_नगर विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन (नमूना) ऐन.pdf
Owner hidden
Apr 25, 2018
202 KB
More info (Alt + →)
न्यायिक समितिले उजुरीको कारवाही किनारा गर्दा अपनाउनुपर्ने कार्यविधिका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक (नमूना कानून).pdf
Owner hidden
Mar 6, 2018
917 KB
More info (Alt + →)
स्थानीय उर्जा विकास सम्बन्धी निर्देशिका, २०७४.pdf
Owner hidden
May 9, 2018
469 KB
More info (Alt + →)
स्थानीय तहको वार्षिक योजना तथा वजेट तर्जुमा दिग्दर्शन, २०७४(परिमार्जित).pdf
Owner hidden
Mar 13, 2018
3 MB
More info (Alt + →)
स्थानीय तहमा करारमा जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी नमूना कार्यविधि, २०७४ (१२.९).pdf
Owner hidden
Mar 28, 2018
353 KB
More info (Alt + →)
स्थानीय तहमा सेवा प्रवाह सम्बन्धी व्यवस्था, २०७४ (१२.१०) 2-30 pm Final.pdf
Owner hidden
Apr 9, 2018
641 KB
More info (Alt + →)
स्थानीय-सरकार-सञ्चालन- ऐन .pdf
Owner hidden
Oct 29, 2018
1.8 MB
More info (Alt + →)
No files in this folder.Sign in to add files to this folder