PDF
१. स्थानीय तहको विनियोजन ऐन २०७४ (नमुना).pdf
PDF
२. स्थानीय तहको आर्थिक ऐन २०७४ (नमुना).pdf
PDF
३. गाउँ-नगर कार्यपालिकाको बैठक संचालन सम्बन्धी कार्यविधि २०७४ (नमूना).pdf
PDF
४. गाउँ कार्यपालिका कार्यसम्पादन नियमावली २०७४ (नमूना).pdf
PDF
५. नगर कार्यपालिका कार्यसम्पादन नियमावली २०७४ (नमूना).pdf
PDF
६. गाउँ कार्यपालिका कार्य विभाजन नियमावली २०७४ (नमूना).pdf
PDF
७. नगर नगर कार्यपालिका कार्य विभाजन नियमावली २०७४ (नमूना).pdf
PDF
८. उपमहानगर नगर कार्यपालिका कार्य विभाजन नियमावली २०७४ (नमूना).pdf
PDF
९. महानगर नगर कार्यपालिका कार्य विभाजन नियमावली २०७४ (नमूना).pdf
PDF
१०. गाउँ-नगर-जिल्ला सभा संचालन कार्यविधि २०७४ (नमूना).pdf
PDF
११. एफ.एम रेडियो व्यवस्थापन तथा सञ्चालन कार्यविधि, २०७४.pdf
PDF
१२. गाउँ/नगरपालिकाको आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्न बनेको कानून, २०७४.pdf
PDF
२१. स्थानीय तहको उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धि कार्यविधि २०७४ (नमूना).pdf
PDF
२२. घ वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र सम्बन्धी कार्यविधि (नमुना).pdf
PDF
nagarpalika and gaunpali parichay.pdf
PDF
गरिबी निवारणका लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रम संचालन कार्यविधि, २०७४.pdf
PDF
गाउँ_नगर विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन (नमूना) ऐन.pdf
PDF
न्यायिक समितिले उजुरीको कारवाही किनारा गर्दा अपनाउनुपर्ने कार्यविधिका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक (नमूना कानून).pdf
PDF
स्थानीय उर्जा विकास सम्बन्धी निर्देशिका, २०७४.pdf
PDF
स्थानीय तहको वार्षिक योजना तथा वजेट तर्जुमा दिग्दर्शन, २०७४(परिमार्जित).pdf
PDF
स्थानीय तहमा करारमा जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी नमूना कार्यविधि, २०७४ (१२.९).pdf
PDF
स्थानीय तहमा सेवा प्रवाह सम्बन्धी व्यवस्था, २०७४ (१२.१०) 2-30 pm Final.pdf
PDF
स्थानीय-सरकार-सञ्चालन- ऐन .pdf