PDF
architektonická kancelária, záväzná časť ÚPN-O Víťaz.pdf
PDF
Registracnylist.doc[1].pdf
PDF
Všeobecne záväzné nariadenie obce Víťaz 1.2010.pdf
PDF
VZN obce Víťaz č.2013_1 o núdzovom zásobovaní pitnou a úžitkovou vodou v období krízovej situácie.pdf
PDF
VZN obce Víťaz č.2013_1 o organizovaní stravovania dôchodcov.pdf
PDF
VZN obce Víťaz č.2014_3 o bližších podmienkach určovania a vyberania poplatkov za znečisťovanie ovzdušia.pdf
PDF
VZN obce Víťaz č.2014_6 o chove a držaní psov na území Obce VÍŤAZ.pdf
PDF
VZN obce Víťaz č.2014_7 o reklamných tabuliach, plagátových plochách a reklamných informačných a propagačných zariadeniach na území obce Víťaz.pdf
PDF
VZN obce Víťaz č.2015_1 Prevádzkový poriadok pohrebiska obce Víťaz.pdf
PDF
VZN obce Víťaz č.2015_7 o určení dotácie na podporu financovania záujmového vzdelávania detí a mládeže s trvalým pobytom na území obce Víťaz.pdf
PDF
VZN obce Víťaz č.2015_8 o mieste a čase zápisu detí na plnenie povinnej školskej dochádzky v Základnej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Víťaz.pdf
PDF
VZN obce Víťaz č.2015_11 o vymedzení miest na umiestňovanie volebných plagátov a predvolebnej prezentácii v čase volebnej kampane na území obce Víťaz.pdf
PDF
VZN obce Víťaz č.2017_3 o určení školských obvodov.pdf
PDF
VZN obce Víťaz č.2017_4 o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov Obce Víťaz.pdf
PDF
VZN obce Víťaz č.2017_6 o správnych poplatkoch.pdf
PDF
VZN obce Víťaz č.2018_1 o podmienkach-prenájmu-obecných-nájomných-bytov.pdf
PDF
VZN obce Víťaz č.2019_3 o určení prístupných, obmedzujúcich alebo vylučujúcich podmienok pre využitie jednotl. plôch a intenzita ich využitia v obci Víťaz-časť Marmužov.pdf
PDF
VZN obce Víťaz č.2019_4 o verejných priestranstvách.pdf
PDF
VZN obce Víťaz č.2019_6 o určení náležitostí poplatkov za služby.pdf
PDF
VZN obce Víťaz č.2019_9 o verejnom-poriadku.pdf
PDF
VZN obce Víťaz č.2020_1, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť ZaD č.1_2019 ÚPO Víťaz.pdf
PDF
VZN obce Víťaz č.2020_2 o sociálnych službách.pdf
PDF
VZN obce Víťaz č.2020_3 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Víťaz.pdf
PDF
VZN obce Víťaz č.2020_4 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy škôl a školských zariadení na území obce Víťaz.pdf
PDF
VZN obce Víťaz č.2021_1, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť ÚPO Víťaz, ZaD č. 2,2020.pdf
PDF
VZN obce Víťaz č.2021_2 o-ciastocnej-uhrade.pdf
PDF
VZN obce Víťaz č.2021_3 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Víťaz.pdf
PDF
VZN obce Víťaz č.2021_4 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy škôl a školských zariadení na území obce Víťaz.pdf
PDF
VZN obce Víťaz č.2021_5 o určení náležitostí poplatkov za služby.pdf
PDF
VZN obce Víťaz č.2021_6 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.pdf
PDF
VZN obce Víťaz č.2021_7 o sociálnych službách a spôsobe určenia úhrady a výšky úhrady za sociálne služby poskytované obcou Víťaz.pdf