Download
25590127ส่งคุณครูกมลรส ไปกมลาไสย
Download
25590128-29ค่ายผู้บำเพ็ญประโยชน์
Download
25590220ทัศนศึกษา ม 4
Download
25590224ชื่นชมยินดีรุ่นพี่คนเก่ง
Download
25590301-3ฝึกภาคสนามปีสองชาย
Download
25590315เยี่ยมคลอดครูนวมินทร์
Download
25590328-29อบรม DLIT
Download
25590328อบรม คศ3
Download
25590407-30ปิดเทอมเมษา59
Download
25590428ประเมิน ด้าน1-2 ครูทองสุข วงษ์อนันท์
Download
25590502 กิจกรรมวันแม่ นว. -RACHA
Download
25590502-03อบรมครูพี่เลี้ยง มรส
Download
25590511-13ปรับพื้นฐาน ม1 ม4
Download
25590513นายกรัฐมนตรีพบเพื่อนครู
Download
25590519วันวิสาขบูชา มปลาย
Download
25590526บุญบั้งไฟ
Download
25590607สอบ นศท ปี๑
Download
25590610รับเครื่องราชฯที่ สพม24
Download
25590616ไห้ครู
Download
25590617กิจกรรมปลูกป่าท้าฝน
Download
25590627วันสุนทรภู่
Download
25590705ทรงกรดติวนักเรียน
Download
25590708-10อบรมSTEMสำนักงานศึกษาธิการกาฬสินธุิ์
Download
25590711อบรมจรวจขวดน้ำเครื่องบินกระดาษที่KKU
Download
25590713รด จิตอาสา รณรงค์ออกเสียงประชามติ
Download
25590713รด รณรงค์ออกเสียงประชามติ
Download
25590715ทำบุญวันวิสาขบูชา-เข้าพรรษา
Download
25590715ประเมินครูกัลยาณี
Download
25590803ประเมินสถานศึกษาพอเพียง
Download
25590805ทรงกรดลานักเรียน
Download
25590815-25รูปรด.15-25 สค.59
Download
25590908-10 กีฬาสี นว.เกมส์ 59
Download
25590909กีฬาภายใน
Download
25590909กีฬาสี นว
Download
25591126-28กิจกรรมค่าย STEM
Download
25591208สวนสนามรับเกียรติบัตร รด
Download
25600127พิพิธภัณฑ์สินธรแสดงนิทรรศการ
Download
25600222นักศึกษาอำลานักเรียน