Download
COM
Download
DCIM
Download
DLIT_Classroom
Download
PHOTO_2547-2553
Download
PHOTO_2554-2555
Download
PHOTO_2556
Download
PHOTO_2557
Download
PHOTO_2558
Download
PHOTO_2559
Download
PHOTO_2560
Download
PHOTO_2561
Download
PHOTO_2562
Download
PHOTO_2563
Download
PHOTO_2564
Download
PRO NW
Download
Program
Download
VTR ประเมินโรงเรียน 4 มุมเมือง2564
Download
เกียรติบัตร นายเทอด เทพบาท
Download
เกียรติบัตร วุฒิบัตร โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร
Download
เกียรติบัตรโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร
Download
แข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
Download
คลังวีดีโอ การแข่งขันฟุตบอล นว.เกมส์2560
Download
คลังวีดีโอโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร
Download
คำสั่งโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร
Download
งานเกษียณอายุราชการ
Download
ทำเนียบ ร.ร.หนองกุงศรีวิทยาคาร
Download
ปก PISA
Download
ประเมินผู้บริหาร 22560
Download
ผอ-2564
Download
แผนที่โรงเรียน
Download
เพลง
Download
เพลงเปิดกีฬาสี 62
Download
เพลงมาร์ชโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร
Download
แม่บ้าน
Download
เยี่ยมบ้าน 5/5
Download
รวมประเมินโรงเรียน
Download
รูปครูโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร
Download
รูปภาพเอกสารสมัครเรียน
Download
วีดีโอ ฉันคือครูแห่งศตวรรษที่ 21
Download
เอกสาร
Download
เอกสารการสมัครเรียน1/2561
Image
111.png
Image
22222.png
Image
1918607_1117546851630178_3493287097678977971_n.jpg
Image
12219430_1167325319962174_4709702596036102234_n.jpg
Image
Map.png
Excel
นักเรียนที่สอบติด.xlsx
Image
รับสมัครนักเรียนใหม่2562.jpg
PDF
รายชื่อ-เบอร์โทร.-ครูและบุคลากร-รร.นว-63 (1).pdf
Image
สพฐ.jpg