PDF
kh_39_to_chuc_danh_gia_cap_chung_chi_knnqg_ky_x_nam_2018_nghe_co.pdf
PDF
kh_40_to_chuc_danh_gia_cap_chung_chi_knnqg_ky_xi_nam_2018_nghe_m.pdf
PDF
QĐ 604 Ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại lao động tháng, năm tại trường CĐN ĐN.pdf
PDF
QĐ 605 Ban hành quy định chế độ làm việc của giảng viên trường CĐN ĐN.pdf
PDF
QĐ 647 Vv ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ.pdf
PDF
qd_15_vv_giao_dinh_muc_gio_giang_cho_can_bo_quan_ly_giang_vien_t.pdf
PDF
qd_38_ban_hanh_quy_che_to_chuc_va_hoat_dong_cua_truong.pdf
PDF
qd_115_vv_quy_dinh_muc_thu_hoc_phi_le_phi_thi_le_phi_on_tap_ung.pdf
PDF
qd_182_vv_sua_doi_bo_sung_mot_so_dieu_cua_quy_che_chi_tieu_noi_b.pdf
PDF
qd_184_ban_hanh_quy_dinh_ve_cong_tac_nghien_cuu_khoa_hoc_va_tinh.pdf
PDF
qd_185_ban_hanh_quy_dinh_to_chuc_thi_kiem_tra_ket_thuc_mon_hoc_m.pdf
PDF
qd_257_vv_ban_hanh_quy_dinh_ve_quan_ly_va_su_dung_xe_o_to_cua_tr.pdf
PDF
quy che lam viec truong.pdf
PDF
quy che thi dua khen thuong.pdf
PDF
Quy dinh bo nhiem lai.pdf
PDF
quyet cdinh chuc nang nhiem vu moi_QD_400.pdf
PDF
Quyet dinh quy dinh gio giang giao vien.pdf
PDF
vv_ban_hanh_quy_che_chi_tieu_noi_bo_nam_2015.pdf