PDF
26_2015 ve khong du tuoi bo nhiem theo nhiem ky.pdf
PDF
27ND-2012 ky luat vien chuc.pdf
Word
29ND_Ve viec tuyen dung bo nhiem can bo.doc
PDF
48-nd.signed.pdf
PDF
56-ND ve danh gia vien chuc.pdf
Word
58_2010_QH12_Luat vien chuc.doc
PDF
65-thi dua khen thuong sua doi.pdf
Word
74.2014.QH13 luat GDNN.doc
PDF
108-2014-ND-CP-HCTH.pdf
PDF
143.quy dinh ve dieu kien ve dau tu va hoat dong.pdf
Word
Bo luat lao dong_10_laodong_18_06_2012.doc
PDF
Ke Hoach 17_7vv_trien_khai_thuc_hien_nghi_dinh_so_108_ngay_20_thang_1.pdf
Word
L15QH_Luat thi dua khen thuong.DOC
Word
Luat day nghe.DOC
PDF
Nghi dinh 16_2015 ve co che tu chu don vi su nghiep cong lap.pdf
PDF
nghi dinh 17_2015 quy dinh tien luong 2_34 tro xuong.pdf
PDF
Nghi dinh thi hanh luat GDNN.pdf
Rich Text
QD244TTG_ve phu cap dung lop.RTF
PDF
Thong tu 08_2017_Chuan chuyen mon NV cua nha giao GDNN.pdf
PDF
TT03 2017 quy dinh xay dung tham dinh va ban hanh chuong trinh.pdf
PDF
TT03-2018 tieu chuan ngach giang vien day nhge.pdf
PDF
TT04 2017 Danh muc nganh nghe cap IV.pdf
PDF
TT05_quy_che_tuyen_sinh_gdnn.pdf
PDF
TT09BLĐTBXH dao tao theo tin chi_nien che.pdf
PDF
TT10BLDTBXH ve cap phat bang tot nghiep.pdf
PDF
TT10BLDTBXH ve cap phat bang tot nghiep.pdf
PDF
TT46BLÐTBXH ban hanh dieu le truong cao dang.pdf
PDF
VanBanGoc_TT 22 2017 BLÐTBXH ve phu cap day tich hop.pdf
PDF
VanBanGoc_TT 22 2017 BLÐTBXH ve phu cap day tich hop.pdf