Download
รายงานผลวิเคราะห์งานมหกรรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่68
Download
ศน.จุฬาภรณ์ จันชารี
Download
เอกสารการจัดทำหลักสูตรอาชีพและการมีงานทำ สพป.นค2
Download
เอกสารเกี่ยวกับงานวัดผล apisorn
Download
เอกสารประเมินพัฒนาการ ปี 2560
Image
ONET60Report.png
PDF
รายงานผลการวิเคราะห์ O-NET ปีการศึกษา 2560.pdf