Download
000 รูปจาก line โรงเรียน
Download
590513 ประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่ 1
Download
590517 ผอ สพม พบเพื่อนครู
Download
590517 ผอ.เขตพบเพื่อนครู
Download
590519 เวียนเทียนวันวิสาขบูชา
Download
590525 ปฐมนิเทศนักศึกษาทางเลือก
Download
590528 โครงการสร้างความปลอดภัยทางน้ำ
Download
590605 อบรมคุณธรรม
Download
590609 เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครองสิริราชสมบัติ ครบ ๗๐ ปี
Download
590609 ไห้วครู
Download
590609 อบรมยาเสพติด
Download
590614 ขยายผลสถานศึกษาพอเพียง
Download
590617 กิจกรรมอบรมยาเสพติด เขื่อนตาเกาว์
Download
590617 ราชมงคล
Download
590624 วันสุนทรภู่
Download
590627 ประชุมผู้กำกับลูกเสือ
Download
590629 กิจกรรมสวนสนาม
Download
590702 อบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด
Download
590706 mou ห้องสมุด
Download
590709 นำเสนองานโรงเรียน
Download
590712 mou วิทยาลัยเกษตรและเทคโนยีศรีสะเกษ
Download
590712 อบรมการช่วยชีวิตเบื้องต้น
Download
590714 คณะกรรมการเขตนิเทศโรงเรียน
Download
590715 เวียนเทียนเข้าพรรษา
Download
590721 โรงเรียนสุจริต
Download
590729 ปลูกหญ้าแฝก
Download
590808 ทศ อบต บุแกรงอบรมเกษตรอินทรีย์
Download
590810 พ่นยุง
Download
590818 รับคณะศึกษาดูงาน
Download
590824 อบรมให้ความรู้เรื่องกฎหมาย
Download
590825 กิจกรรมวันวิทย์
Download
590825 อบรมการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร
Download
590901 ตรวจฟัน
Download
590901 ม ราชภัฎสุรินทร์ออกค่ายอาสา
Download
590903 เลี้ยงเกษียณ
Download
590906 มทส แนะแนว
Download
590907 ประกวดมารยาทไทย
Download
590915 รับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนสูงเนินพิทยาคม
Download
590923 งานเกษียณ
Download
591025 ประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่ 2
Download
591028 กิจกรรมถวายความอาลัยฯ
Download
591117 ส่งท่านรอง
Download
591123 แปรอักษร
Download
591124 เลี้ยงส่งและต้อนรับผู้อำนวยการ
Download
591125 ถวายราชสดุดี
Download
591125 ผอ พบนักเรียน
Download
591214 กีฬา สพม 33
Download
591216 ร่วมงานบ้านว่าน
Download
591230 มินิมาราธอน
Download
600117 วันครู