Name
Owner
File size
00.ปกหน้า.pdf
Dec 29, 2016
84 KB
01.คำนำ.pdf
Dec 29, 2016
59 KB
02.สารบัญ.pdf
Dec 29, 2016
59 KB
03. ระเบียบสถานศึกษาว่าด้วยการประเมินผล 2553.pdf
Dec 29, 2016
203 KB
04.แนวการประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์และเขียนสื่อความ.pdf
Dec 29, 2016
90 KB
05.คุณลักษณะอันพึงประสงค์.pdf
Dec 29, 2016
270 KB
06.คำสั่งการใช้_ปพ.1.pdf
Dec 29, 2016
67 KB
07.คำสั่งการใช้_ปพ.2.pdf
Dec 29, 2016
63 KB
08.คำสั่งการใช้_ปพ.3.pdf
Dec 29, 2016
68 KB
09.คำสั่งแนวปฏิบัติการวัดฯ.pdf
Dec 29, 2016
67 KB
10.ประกาศแนวปฎิบัติในการปรับแก้คะแนน 2553.pdf
Dec 29, 2016
88 KB
11.ประกาศแนวปฎิบัติในการประเมินผลการเรียนกรณีพิเศษ 2553.pdf
Dec 29, 2016
100 KB
12.คำสั่ง สพฐ.แก้ไขโครงสร้างเวลาเรียนและเกณฑ์การจบการศึกษา.pdf
Dec 29, 2016
976 KB
13.คำสั่ง สพฐ.แก้ไขโครงสร้างเวลาเรียนและเกณฑ์การจบการศึกษา.pdf
Dec 29, 2016
976 KB
14.ประกาศเรื่องการใช้ผลทดสอบพื้นฐานเป็นองค์ประกอบตัดสินผลการเรียน.pdf
Dec 29, 2016
1.1 MB