PDF
דר דבורה שני, לקות למידה לא מילולית- קווים מנחים לטיפול בקשיים בתפיסה חברתית.pdf
PDF
מצגת דר דבורה שני, כנס לקות תקשורת חברתית - פשר החידה, Family-Care.pdf
PDF
מצגת יעל ברוקנר, כנס לקות תקשורת חברתית - פשר החידה, Family-Care.pdf
PDF
מצגת של שרון שני גונן, כנס לקות תקשורת חברתית - פשר החידה, Family-Care.pdf