Download
แนวทางการพัฒนาการศึกษา
Download
พระราชบัญญัติการจัดซื้อและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ.2560 อบจ.เชียงใหม่
Download
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นตามระบบประเภทตำแหน่ง
Download
ระเบียบกฏหมายการปฏิบัติราชการ
Download
ระเบียบบริหารงานบุคลากร (ก.จ. ก.จ.จ.)
Download
หนังสือแจ้งเรียนราชการทั่วไปสำนักการศึกษา
Download
หนังสือแจ้งเวียนงบประมาณ
Download
หนังสือประชาสัมพันธ์
Download
หนังสือราชการแจ้งเวียนโรงเรียนในสังกัด