Download
Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk Khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021
Download
Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk Khóa VIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016
Download
Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk Khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026