PDF
CV + Ke hoach to chuc HNNCC.pdf
PDF
DT Quy che to chuc HNNCC.pdf
PDF
To trinh so 1 - Noi quy QL, su dung NCC.pdf
PDF
To trinh so 2 - Quy che hoat dong cua BQT.pdf
PDF
To trinh so 3 - Muc gia phi dich vu.pdf
PDF
To trinh so 4 - bao hanh, bao tri.pdf
PDF
To trinh so 5 - Ke hoach bao tri va bao duong.pdf
PDF
To trinh so 6 - Quy che thu chi tai chinh cua BQT.pdf
PDF
To trinh so 7 - Quy che bau BQT va bieu quyet.pdf
PDF
To trinh so 8 - Bao cao QL va van hanh tu 1.2015 - 6.2017.pdf