Name
Owner
File size
Cấp độ 0 - Những điều cơ bản đầu tiên
Owner hidden
Mar 16, 2017
Download
Cấp độ 1 – Làm quen với cây đàn
Owner hidden
Mar 16, 2017
Download
Cấp độ 2 – Điệu Surf nhanh và chậm và những hợp âm chặn đầu tiên
Owner hidden
Mar 16, 2017
Download
Cấp độ 3 – Disco, Blue và Ballad, hợp âm thế tay cao, báo và hoàn thiện nhạc trẻ
Owner hidden
Mar 16, 2017
Download
Cấp độ 4 – Hoàn thiện các điệu ít dung và hoàn thiện nhịp lẻ
Owner hidden
Mar 16, 2017
Download
Cấp độ 5 – Làm thế nào để bất kì bài cơ bản trung bình nào cũng chơi được
Owner hidden
Mar 16, 2017
Download
Hướng dẫn.txt
Owner hidden
Mar 16, 2017
261 bytes
More info (Alt + →)
No files in this folder.Sign in to add files to this folder