Download
Cấp độ 0 - Những điều cơ bản đầu tiên
Download
Cấp độ 1 – Làm quen với cây đàn
Download
Cấp độ 2 – Điệu Surf nhanh và chậm và những hợp âm chặn đầu tiên
Download
Cấp độ 3 – Disco, Blue và Ballad, hợp âm thế tay cao, báo và hoàn thiện nhạc trẻ
Download
Cấp độ 4 – Hoàn thiện các điệu ít dung và hoàn thiện nhịp lẻ
Download
Cấp độ 5 – Làm thế nào để bất kì bài cơ bản trung bình nào cũng chơi được
Text
Hướng dẫn.txt