Download
p1-8
Download
งานแผน
PDF
SAR60FW.pdf
PDF
แนวทางการจัดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่เน้นสมรรถนะสาขาวิชาชีพ.pdf
PDF
ประกาศนโยบายโรงเรียนฝางวิทยายน.pdf
PDF
ผลเปรียบเทียบ O-NET 54-56.pdf
PDF
รายงานผลสัมฤทธ์ฝางวิทยายนปี 56.pdf