Download
01-ตักบาตรสวนเฉลิมพระเกียรติ
Download
02-พิธีบูรพาจารย์ (ชุดที่ 1)
Download
03-พิธีบูรพาจารย์ (ชุดที่ 2)
Download
04-ภาพถ่ายทั่วไป (ซุ้มป้ายด้านหน้าและเวทีกลาง)
Download
05-รูปรับเกียรติบัตรครูดีเด่นประเภทต่าง ๆ