Download
001-แสดงมุทิตาจิตอ.สร้อยทอง ศรีธรรมมา (20 ธันวาคม 2558)
Download
002-แสดงมุทิตาจิตอ.สร้อยทอง ศรีธรรมมา จ.มุกดาหาร(23-24ธค.58)
Download
003-ทดสอบPre-ONET กลุ่มสตึก5ครั้งที่2(7 มกราคม 2558)
Download
004-Insentive English Camp (26-January-2016) Satuk5
Download
005-โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา(O-NET)15-19กพ.2559
Download
006-ประชุมใหญ่สามัญประจำปีกลุ่มโรงเรียนสตึก 5 ปี 2559 (มิถุนายน 2559)
Download
007-ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 (8 มิถุนายน2559) ณ โรงบ้านทุ่งวัง 13.00 น.
Download
008-พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามฯ ประจำปี 2559 (1 กรกฎาคม 2559)
Download
009-โครงการอบรมDLITกลุ่มโรงเรียนสตึก 5(19สิงหาคม59)
Download
010-อบรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนO-NET(30พย59)
Download
11-ศึกษาดูงานจ.ระยอง(บ้านถนนกระเพรา)20-21กค2560
Download
12-อบรมการบูรณาการประกันคุณภาพ (29 สค.60)
Download
13-งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปี 2560(11-12 กันยายน 2560)
Download
14-แข่งขันทักษะภาษาไทย(รักษ์ภาษาไทย) -5 มิถุนายน 61