PDF
פירושו של מאיר בר-אילן בדברי גד החוזה - פילוסופיה.pdf
PDF
פירושו של מאיר בר-אילן בדברי גד החוזה (פסוקים קסג', קסח') לקטעים הזהים לנוסח שמואל מקומראן.pdf
PDF
פירושו של מאיר בר-אילן לפרק יד בספר דברי גד החוזה.pdf