Download
01_04_2561 มอบเกียรติบัตรศิลปหัตกรรมนกเรียน
Download
01_05_2561 ประชุมวันครู
Download
01_09_2561 เยี่ยมชมอินเตอร์เน็ตสหวิทยาเขต
Download
01_15_2561 เข้าแถวหน้าเสาธง
Download
01_15_2561 มอบเกียรติบัตรฟุตบอล
Download
01_16_2561 วันครูแห่งชาติ
Download
01_26_2561 ติวโอเน็ต ม.6
Download
01_27_2561 อบรม Active Learning
Download
01_30_2561 ยินดีกับท่าน ดร.เทอดเกียรติ ขันธ์พิมูล
Download
01_30_2562 เข้าค่ายลูกเสือ
Download
02_01_2561 ประชุมคณะกรรมการคุมสอบ O-Net
Download
02_15_2561 ค่ายลูกเสือ
Download
02_16_2561 เข้าค่ายผู้บำเพ็ญประโยขน์
Download
02_22_2561 ค่ายคณิศาสตร์
Download
02_27_2561 ปัจฉิมนิเทศ
Download
02_28_2561 มอบทุนการศึกษา
Download
03_20_2561 เยี่ยมบ้านนักเรียนถวายฎีกา
Download
05_09_2561 ปรับพื้นฐาน ม.1-4
Download
05_30_2561 กิจกรรมลูกเสือ ผู้บำเพ็ญประโยชน์
Download
05_30_2561 ประชุมครู สพป.1 สหัสขันธ์
Download
05_30_2561 ประชุมสหวิทยาเขตประถมศึกษา
Download
06_02_2561 ไดโนโรด
Download
06_05_2561 ศึกษาดูงานโรงเรียนมาตรฐานสากล สพค
Download
06_08_2561 ประเมินไดโนโรด ศึกษาธิการภาค12
Download
06_09_2561 อบรมเยาวชนนแกนนำความรู้
Download
06_12_2561 วันปลูกต้นไม้
Download
06_14_2561 กิจกรรมไหว้ครู
Download
06_14_2561 พิธีไหว้ครู
Download
06_14_2561 รณรงค์ไม่เล่นพนันบอล
Download
07_04_2561 เลื่อนชั้นปี รด
Download
07_12_2561 ขับเคลื่อนโรงเรียนมาตรฐานสากล
Download
07_25_2561 ถวายเทียนพรรษา
Download
08_01_2561 เรี่ยไรคนค้นคน
Download
08_02_2561 เตรียมประชุมสหกรณ์
Download
08_02_2561 ประเมินโรงเรียนวิถีพุทธ
Download
08_04_2561 ท่องเที่ยวตามรอยไดโนเสาร์สะออน
Download
08_06_2561 บริจาคโลหิต
Download
08_06_2561 ประเมินไดโนโรด ศึกษาธิการภาค
Download
08_08_2561 Big Cleaning
Download
08_08_2561 จิตอาสาพัฒนาโรงเรียน
Download
08_08_2561 ประชุมประจำเดือน
Download
08_09_ 2561 ลูกเสือต้ายยาเสพติด
Download
08_10_2561 งานวันแม่แห่งชาติ
Download
08_14_2561 ฟุตซอลนัดชิงชนะเลิศ
Download
08_15_2561 วันวิทยาศาสตร์-สุนทรภู่-วันภาษาไทย
Download
08_22_2561 ประชุมกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
Download
08_23-24_2561 กีฬาสี
Download
09_17_2561 พัฒนาต้นกล้า ส.ศ
Download
09_21_2561 กิจกรรมการเรียนการสอน
Download
09_21_2561 อบรมวินัยจราจร