Download
Оповестяване по Глава седма, Раздел II от Наредба № 50 за капиталовата адекватност, ликвидността на инвестиционните посредници и осъществяването на надзор за спазването им
Download
Оповестяване съгласно Регламент (ЕС) 2017/576
Download
Оповестявания по част шеста от Регламент (ЕС) 2019/2033