Image
1702 mẻ 1 nung sấy lab 4.jpg
Image
1702 mẻ 1 tro đốt sấy lab4 .jpg
Image
1702 mẻ 1.jpg
Image
1702 mẻ 2 đốt .jpg
Image
1702 mẻ 2 nung sấy lab 4 .jpg
Image
1702 mẻ 2 tro đốt cho dư Ax đặc nên gel bị loãng ra .jpg
Image
1702 mẻ 2 tro đốt sau khi sấy .jpg
Image
1702 mẻ 3 nung .jpg
Image
1702 mẻ 3 nung 1 10 KOH 2.5M nhiệt 150 đun 1h.jpg