PDF
01 ปกแผนปฏิบัติการ 2563 05.02.2563.11.pdf
PDF
02 ปกรอง คำนำ สารบัญ 2563 05.02.63.1.2.pdf
Word
03 ส่วนที่ 1 สภาพปัจจุบัน 2563 05.02.2563.1 น1-9.docx
Word
04 ส่วนที่ 2.1 ทิศทางการพัฒนา 2563 05.02.2563.1 น10-62.docx
Word
05 ส่วนที่ 2.2 KPI 2563 05.02.2563.1 น63-66.docx
Word
06 ส่วนที่ 3.00 สรุปโครงการ 2563 05.02.2563.1 น67-70.docx
Word
06 ส่วนที่ 3.01 โครงการวันสำคัญทางลูกเสือ ยุวกาชาด ประจำปี 2563.1 (1+1) น71-73.docx
Word
06 ส่วนที่ 3.02 โครงการศาสตร์พระราชา ปรัชญาพอเพียง.1.2 (1+1) น74-76.docx
Word
06 ส่วนที่ 3.02 โครงการศาสตร์พระราชา ปรัชญาพอเพียง.2 (1+1) น74-76.docx
Word
06 ส่วนที่ 3.03 โครงการส่งเสริมให้โรงเรียนพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม โรงเรียนวิถีพุทธ (1+1+) น77-78.docx
Word
06 ส่วนที่ 3.04 โครงการแนะแนว แก้ไข 21 พ.ย.62 (2+3) น79-80.docx
Word
06 ส่วนที่ 3.05 โครงการ คณิตศาสตร์ แก้ไข 2 มค.63 2+3 น81-83.docx
Word
06 ส่วนที่ 3.06 โครงการส่งเสริม พัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย (2+3) น84-86.docx
Word
06 ส่วนที่ 3.07 โครงการยกผลสัมฤทธิ์62 onet nt 2+2 น87-90.docx
Word
06 ส่วนที่ 3.08 โครงการวิจัยพัฒนาหลักสูตร แก้ไข 21 พ.ย.62 (2+2) น91-93.docx
Word
06 ส่วนที่ 3.09 โครงการอ่านออกเขียนได้ (2+2) น94-99.docx
Word
06 ส่วนที่ 3.10 โครงการสะเต็ม แก้ไข 21 พ.ย.62 (2+3) น100-101.docx
Word
06 ส่วนที่ 3.11 โครงการภาษาอังกฤษ แก้ไข 21 พ.ย.62 (2+3) น102-105.docx
Word
06 ส่วนที่ 3.12 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน จ้างลูกจ้าง (3+3) น106-107.docx
Word
06 ส่วนที่ 3.13 โครงการสอบแข่งขัน พนักงานราชการ และลูกจ้าง (3+3) น108-109.docx
Word
06 ส่วนที่ 3.14 โครงการดำเนินการเสนอขอพระราชทานและพิธีรับมอบเครื่องราช (3+3+) น110-112.docx
Word
06 ส่วนที่ 3.15 โครงการพิจารณากลั่นกรองการวางแผนอัตรากำ (3+3) น113-115.docx
Word
06 ส่วนที่ 3.16 โครงการเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำปี 2563 (3+3) น116-117.docx
Word
06 ส่วนที่ 3.17 โครงการชี้แจ้งหลักเกณฑ์ การเลื่อนวิทยฐานะ (3+3) น118-119.docx
Word
06 ส่วนที่ 3.18 โครงการพัฒนาเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติงานบุคลากร OD (3+3).2 น120-121.docx
Word
06 ส่วนที่ 3.19 โครงการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรที่มีผลงานดีเด่น (3+3) น122-123.docx
Word
06 ส่วนที่ 3.20 โครงการคูปองพัฒนาครูและบุคลากร ๓๘ ค (๒) (3+3) น124-125.docx
Word
06 ส่วนที่ 3.21 โครงการพัฒนาครูผู้ช่วยสู่การเป็นครูมืออาชีพ (3+3) น126-129.docx
Word
06 ส่วนที่ 3.22 โครงการกีฬาสัมพันธ์ เขตตรวจที่ 10 (3+3) น130-131.docx
Word
06 ส่วนที่ 3.23 โครงการศิลปหัตถกรรมฯ ปีงบ 63 (3+3) น132-134.docx
Word
06 ส่วนที่ 3.24 โครงการสิ่งแวดล้อม แก้ไข 21 พ.ย. 62 (5+5)135-137.docx
Word
06 ส่วนที่ 3.25 โครงการตรวจสอบภายใน ปี 2563 (6+6) น138-139.docx
Word
06 ส่วนที่ 3.26 โครงการพัฒนาเครือข่ายปริ๊นเตอร์ 26 พ.ย.62 (6+6) น140-141.docx
Word
06 ส่วนที่ 3.27 โครงการประชาสัมพันธ์ (6+6) น142-143.docx
Word
06 ส่วนที่ 3.28 โครงการสำนักงานทันสมัย 26 พ.ย.62 (6+6) น144-145.docx
Word
06 ส่วนที่ 3.29 โครงการประชุม ก.ต.ป.น.ปีงบ 2563 (6+6) น146-147.docx
Word
06 ส่วนที่ 3.30 โครงการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษา (6+6) น148-150.2.docx
Word
06 ส่วนที่ 3.30 โครงการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษา (6+6) น148-150.3.docx
Word
06 ส่วนที่ 3.30 โครงการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษา.2 (6+6) น148-150.docx
Word
06 ส่วนที่ 3.31 โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพศูนย์เครือข่าย (6+6) น151-152.docx
Word
06 ส่วนที่ 3.32 โครงการจัดตั้งและจัดสรรปี 2563 แก้ไข 21 พ.ย.62 (6+6) น153-155.docx
Word
06 ส่วนที่ 3.33 โครงการพัฒนาระบบบริหารข้อมูลสารสนเทศ ปี 2563 (6+6) น156-158.docx
Word
06 ส่วนที่ 3.34 โครงการบริหารจัดการแผนเชิงกลยุทธ์ ปี 2563 6+6 น159-161.docx
Word
06 ส่วนที่ 3.35 โครงการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ปี 2563 6+6 น162-165.docx
Word
06 ส่วนที่ 3.36 โครงการงบงานประจำ 2500000 บาท 6+6 น166-167.docx
Word
06 ส่วนที่ 3.37 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพด้านการเงิน-บัญชี และพัสดุ 6+6 น168-169.docx
Word
06 ส่วนที่ 3.38 โครงการ พัฒนาเครือข่ายเทคโนโลยี (6+6) น170-174.docx
Word
06 ส่วนที่ 3.39 โครงการประชุมตามยุทธศาสตร์พัฒนาสถานศึกษา (6+6) น175-176.docx
Word
06 ส่วนที่ 3.40 โครงการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ (6+6) น177-178.docx
Word
06 ส่วนที่ 3.41 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักควบคุมภายใน สพป.สถานศึกษา (6+6) น179-180.docx