Download
Hướng dẫn lắp ráp
Download
Hướng dẫn lập trình xBot (kéo thả)
Download
Quick User Guide