Download
SAR กลุ่มสาระ 2563
Download
SAR ครู ปี 2563
Download
รายงานผล O-NET 2563
Word
แบบ วช 01 ประมวลรายวิชา (Course Syllabus).docx
PDF
แบบ วช 01 ประมวลรายวิชา (Course Syllabus).pdf
Word
แบบ วช 02 การวิเคราะห์ตัวชี้วัด ผลการเรียนร.docx
PDF
แบบ วช 02 การวิเคราะห์ตัวชี้วัด ผลการเรียนร.pdf
Word
แบบ วช 03 หน่วยและแผนการจัดการเรียนรู้.docx
PDF
แบบ วช 03 หน่วยและแผนการจัดการเรียนรู้.pdf
Word
แบบ วช 04 แบบประเมินกลยุทธ์ที่ใช้.docx
PDF
แบบ วช 04 แบบประเมินกลยุทธ์ที่ใช้.pdf
Word
แบบ วช 05 แบบประเมินสื่อ.docx
PDF
แบบ วช 05 แบบประเมินสื่อ.pdf
Word
แบบ วช 06 แบบประเมินผลการใช้หน่วยการเรียนรู.docx
PDF
แบบ วช 06 แบบประเมินผลการใช้หน่วยการเรียนรู.pdf