PDF
1.การเข้าใช้งานระบบlms.pdf
PDF
2.การแก้ไขรายละเอียดของวิชา.pdf
PDF
3.การกำหนดหัวข้อการสอน.pdf
PDF
4.การแก้ไขหรือเพิ่มรายละเอียดในแต่ละสัปดาห์.pdf
PDF
5.1.การเพิ่มแหล่งข้อมูลแบบแหล่งข้อมูล.pdf
PDF
5.2.การเพิ่มแหล่งข้อมูลแบบหลายไฟล์.pdf
PDF
5.3.การเพิ่มแหล่งข้อมูลแบบกรอบคำอธิบายหรือป้ายประกาศ.pdf
PDF
5.4.การเพิ่มแหล่งข้อมูลแบบหน้าเพจ.pdf
PDF
5.5.การเพิ่มแหล่งข้อมูลแบบ Link URL.pdf
PDF
5.การเพิ่มแหล่งข้อมูล.pdf
PDF
6.การแทรกไฟล์วิดีโอYoutubeโดยการฝังซอร์สโค้ส.pdf
PDF
7.การกำหนดให้นักศึกษาส่งงาน.pdf
PDF
8..การเปิดให้นักศึกษาเข้าเป็นสมาชิกของวิชาและการสร้างกลุ่มผู้เรียน.pdf
PDF
9.การสร้างแบบทดสอบ.pdf
PDF
c_course63.pdf
PDF
คู่มือขอเปิดรายวิชาRRULMS.pdf