Word
HCP-01 แบบขอต่ออายุองค์กรผู้บริโภคคุณภาพขั้นพื้นฐาน ws.docx
Word
HCP-02 แบบขอต่ออายุองค์กรผู้บริโภคคุณภาพขั้นพื้นสูง.docx
Word
HCP-03 แบบขอรับองค์กรผู้บริโภคคุณภาพขั้นพื้นฐาน.docx
Word
HCP-04 แบบขอองค์กรผู้บริโภคคุณภาพขั้นพื้นสูง.docx
Word
ภาคผนวก 1-1 แบบประเมิน ขั้นพื้นฐาน 2021.doc
PDF
ภาคผนวก 1-2 คำอธิบายการให้คะแนนตามเกณฑ์องค์กรผู้บริโภคคุณภาพ.pdf
PDF
ภาคผนวก 1-3 การเตรียมเอกสารเพื่่ิอการประเมินขั้นพื้นฐาน.pdf
Word
ภาคผนวก 2-1 SAR form edit 17012018 ws.docx
PDF
ภาคผนวก 2-2 คู่มือองค์กรขั้นสูง 17012018.pdf
PDF
ภาคผนวก 2-3 คำแนะนำในการเขียนคำอฺธิบาย_30012018.pdf