PDF
1. Бүртгэл үүсгэх заавар
PDF
2. Лицензийн шалгалт өгөх, шалгалтаар лицензийн хүсэлт гаргах заавар
PDF
3. Багц цагаар лицензийн хүсэлт гаргах заавар
PDF
4. Сургалтад хамрагдах хүсэлт гаргах заавар
PDF
5. Мэргэжлийн зэрэг хамгаалах хүсэлт гаргах заавар
PDF
6. Хүний нөөцийн ажилтны заавар
PDF
7. Сургалт хариуцсан ажилтны заавар
PDF
8. Мэргэжлийн зэрэг хариуцсан ажилтны заавар
Image
9. Нууц үг солих
Image
10. Хур баталгаажуулах
PDF
11. Түгээмэл асуулт хариулт
Video
Байгууллагын сургалт хариуцсан ажилтны видео гарын авлага