Name
Owner
File size
ส่วนที่ 0 บทสุปผู้บริหาร สรุปแผนปฏิบัติการ พ.ศ. 2566 ปรับ 22.03.2566.docx
Owner hidden
Jun 29, 2023
67 KB
More info (Alt + →)
ส่วนที่ 0 ปก ปกรอง คำนำ สารบัญ 2566 23.03.2566.pdf
Owner hidden
Jun 29, 2023
1 MB
More info (Alt + →)
ส่วนที่ 1 สภาพปัจจุบัน ปีงบ2566 ปรับ 11.01.2566 1-23p.docx
Owner hidden
Jun 29, 2023
640 KB
More info (Alt + →)
ส่วนที่ 2 ทิศทางการพัฒนา 2566 ปรับ 29.06.2566 24-107p.docx
Owner hidden
Jun 29, 2023
598 KB
More info (Alt + →)
ส่วนที่ 3.1 การพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) แห่งสหประชาชาติ ปรับ 22.03.2566 108-114p.docx
Owner hidden
Jun 29, 2023
182 KB
More info (Alt + →)
ส่วนที่ 3.2 การพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) แห่งสหประชาชาติ ปรับ 29.06.2566 115-128p.docx
Owner hidden
Jun 29, 2023
438 KB
More info (Alt + →)
ส่วนที่ 4.00 สาระสำคัญของเเผน66 129-142p.docx
Owner hidden
Jun 29, 2023
129 KB
More info (Alt + →)
ส่วนที่ 4.01 โครงการขับเคลื่อนเเละส่งเสรอมการจัดการศึกษา 119600 บาท 143-151p.doc
Owner hidden
Jun 29, 2023
288 KB
More info (Alt + →)
ส่วนที่ 4.02 โครงการการพัฒนาคุณภาพการศึกษาพิเศษ “เด็กพิเศษฮู้จักความ” 10000บาท 152-157p.docx
Owner hidden
Jun 29, 2023
103 KB
More info (Alt + →)
ส่วนที่ 4.03 โครงการส่งสเริม สนับสนุน ยกย่อง เชิดชูเกียรติ และพัฒนาบุคลากร 70000 บาท 158-166p.docx
Owner hidden
Jun 29, 2023
158 KB
More info (Alt + →)
ส่วนที่ 4.04 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ระดับชาติ 200,000บาท 19.03.2566 167-173p.doc
Owner hidden
Jun 29, 2023
244 KB
More info (Alt + →)
ส่วนที่ 4.05 โครงการศิลปฯ ค.๗๐ ระดับชาติ ปีงบ 66 150,000 บาท 19.03.2566 174-179p.doc
Owner hidden
Jun 29, 2023
260 KB
More info (Alt + →)
ส่วนที่ 4.06 โครงการ การพัฒนาครู SMART Teacher ประจำปีงบประมาณ 2566 35000บาท 180-187p.docx
Owner hidden
Jun 29, 2023
111 KB
More info (Alt + →)
ส่วนที่ 4.07 โครงการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพการศึกษาปฐมวัยในศตวรรษที่ 21 15,000 บาท 188-195p.docx
Owner hidden
Jun 29, 2023
148 KB
More info (Alt + →)
ส่วนที่ 4.08 โครงการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบActive Learning 82500 บาท 196-210p.docx
Owner hidden
Jun 29, 2023
130 KB
More info (Alt + →)
ส่วนที่ 4.09 โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมครูให้อยู่ดีมีสุขตามแนวทางโรงเรียนวิถีพุทธ 10000บาท 211-216 p.docx
Owner hidden
Jun 29, 2023
148 KB
More info (Alt + →)
ส่วนที่ 4.10 โครงการขับเคลื่อนนโยบายเเละเเผน ปี2566 300,000บาท เเก้16.03.2566 217-227p.docx
Owner hidden
Jun 29, 2023
116 KB
More info (Alt + →)
ส่วนที่ 4.11 โครงการดำเนินการสอบคัดเลือกบุคลากรเพื่อเป็นพนักงานราชการ 78000บาท 228-233p.docx
Owner hidden
Jun 29, 2023
150 KB
More info (Alt + →)
ส่วนที่ 4.12 โครงการพัฒนาเครือข่ายเทคโนโลยีและระบบ ICT 36100บาท 234-241p.docx
Owner hidden
Jun 29, 2023
115 KB
More info (Alt + →)
ส่วนที่ 4.13 โครงการบริหารจัดการและสนับสนุนการดำเนิน 30000 บาท 242- 247p.docx
Owner hidden
Jun 29, 2023
150 KB
More info (Alt + →)
ส่วนที่ 4.14 ตรวจสอบภายใน 69000บาท 248-254-p.docx
Owner hidden
Jun 29, 2023
110 KB
More info (Alt + →)
ส่วนที่ 4.15 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเงิน 50000 บาท 255-258p.docx
Owner hidden
Jun 29, 2023
145 KB
More info (Alt + →)
ส่วนที่ 4.16 โครงการกตปน 8000บาท. 259-263 p.docx
Owner hidden
Jun 29, 2023
105 KB
More info (Alt + →)
ส่วนที่ 4.17 โครงการนิเทศบูรณาการ 66 190000บาท. 264 - 271p.docx
Owner hidden
Jun 29, 2023
159 KB
More info (Alt + →)
ส่วนที่ 4.18 โครงการประกันคุณภาพ 10000บาท 272-277p.docx
Owner hidden
Jun 29, 2023
110 KB
More info (Alt + →)
ส่วนที่ 5 นำแผนสู่ปฏิบัติ 278 -281 p.docx
Owner hidden
Jun 29, 2023
85 KB
More info (Alt + →)
No files in this folder.Sign in to add files to this folder