Name
Owner
File size
ด้านที่ 1 ด้านการเรียนการสอนเทคนิคการบูรณาการการเรียนการสอนสู่การพัฒนาฯ.pdf
Owner hidden
Apr 1, 2023
415 KB
More info (Alt + →)
ด้านที่ 2 ด้านวิจัยและนวัตกรรมการขอทุนสนับสนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก ด้านวิจัย อ.วิชัย นระมาตย์.pdf
Owner hidden
Mar 30, 2023
782 KB
More info (Alt + →)
ด้านที่ 2 ด้านวิจัยและนวัตกรรมเทคนิคการบูรณาการงานวิจัยสู่ชุมชน.pdf
Owner hidden
Apr 1, 2023
1.3 MB
More info (Alt + →)
ด้านที่ 3 ด้านการบริการวิชาการและจัดหารายได้การสร้างเครือข่ายในการบริการวิชาการฯ.pdf
Owner hidden
Apr 1, 2023
2.6 MB
More info (Alt + →)
ด้านที่ 3 ด้านบริการวิชาการและจัดหารายได้การบูรณาการงานบริการวิชาการในภาคอุตสาหกรรมกับ Talent Mobility ดร.ณัฏฐ์ สิริวรรธนานนท์.pdf
Owner hidden
Apr 24, 2023
1.4 MB
More info (Alt + →)
ด้านที่ 4 ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมฯ ย้อนรอยประวัตินับพันปีเมืองทวารวดีศรีสุพรรณภูมิ.pdf
Owner hidden
Apr 1, 2023
706 KB
More info (Alt + →)
No files in this folder.Sign in to add files to this folder