Name
Owner
File size
HDSD_giaovien_v1.1.0.docx
Owner hidden
Feb 5, 2020
1,008 KB
More info (Alt + →)
HDSD_hocsinh_v1.1.0.docx
Owner hidden
Feb 5, 2020
1.2 MB
More info (Alt + →)
Hướng dẫn quản lý học sinh trong khóa học.mp4
Owner hidden
Feb 5, 2020
9.1 MB
More info (Alt + →)
Hướng dẫn tạo ngân hàng câu hỏi.mp4
Owner hidden
Feb 5, 2020
14.4 MB
More info (Alt + →)
hướng dẫn tạo tài khoản và phân quyền giáo viên.mp4
Owner hidden
Feb 5, 2020
3.4 MB
More info (Alt + →)
hướng dẫn thầy cô tạo học liệu cho khóa học.mp4
Owner hidden
Feb 5, 2020
8.7 MB
More info (Alt + →)
Mô tả quy trình tạo bài tập-học bài-gửi bài tập-chấm điểm của gv và hs.mp4
Owner hidden
Feb 5, 2020
16.5 MB
More info (Alt + →)
No files in this folder.Sign in to add files to this folder