Word
HDSD_giaovien_v1.1.0.docx
Word
HDSD_hocsinh_v1.1.0.docx
Video
Hướng dẫn quản lý học sinh trong khóa học.mp4
Video
Hướng dẫn tạo ngân hàng câu hỏi.mp4
Video
hướng dẫn tạo tài khoản và phân quyền giáo viên.mp4
Video
hướng dẫn thầy cô tạo học liệu cho khóa học.mp4
Video
Mô tả quy trình tạo bài tập-học bài-gửi bài tập-chấm điểm của gv và hs.mp4