Download
English 2
Download
กำหนดการสอน ชมพูนุช อุ่นใจ
Word
~WRL1203.tmp
Word
กำหนดการเรียนรู้ ต้านทุจริต ป.4(ครูแสงเดือน).docx
Word
กำหนดการเรียนรู้ ต้านทุจริต ป.5(ครูแสงเดือน).docx
Word
กำหนดการเรียนรู้ ต้านทุจริต ป.6(ครูแสงเดือน).docx
Word
กำหนดการเรียนรู้วิชาภาษาไทย ครูดนตรี.docx
Word
กำหนดการเรียนรู้วิชาสังคม ครูดนตรี.docx
Word
กำหนดการสอน Eng ป. 1 2564.docx
Word
กำหนดการสอน Eng ป. 2 2564.docx
Word
กำหนดการสอน คณิต ป.6-2564.docx
PDF
กำหนดการสอน คณิต ป.6-2564.pdf
Word
กำหนดการสอน ต้านทุจริต ป.3(ครูแสงเดือน).docx
Word
กำหนดการสอน ไทย ป.2 น.ส.กาญจ์มณี.docx
Word
กำหนดการสอน ประวัติศาสตร์ ป.3(ครูแสงเดือน).docx
Word
กำหนดการสอน ประวัติศาสตร์ ป.5(ครูแสงเดือน).docx
Word
กำหนดการสอน ประวัติศาสตร์ ป.6(ครูแสงเดือน).docx
PDF
กำหนดการสอน วิทย์ ป.3 ครูอภิวัฒน์ 2564.pdf
PDF
กำหนดการสอน วิทย์ ป.4 ครูอภิวัฒน์ 2564.pdf
PDF
กำหนดการสอน วิทย์ ป.5 ครูอภิวัฒน์ 2564.pdf
PDF
กำหนดการสอน วิทย์ ป.6 ครูอภิวัฒน์ 2564.pdf
Word
กำหนดการสอน สังคม ป.5.docx
Word
กำหนดการสอน-คณิตศาสตร์ ป.2 ปี 64.docx
Word
กำหนดการสอน-คณิตศาสตร์ ป.3 ปี 64 ธนิตพงศ์ มงคล.docx
Word
กำหนดการสอน-คณิตศาสตร์ ป.4 ปี 64 ธนิตพงศ์ มงคล.docx
Word
กำหนดการสอน-คณิตศาสตร์ ป.4 ปี 64 น.ส จิรัชญา.docx
Word
กำหนดการสอน-คณิตศาสตร์ ป.5 ปี 64 ธนิตพงศ์ มงคล.docx
Word
กำหนดการสอน-คณิตศาสตร์ ป.5 ปี 64 น.ส จิรัชญา.docx
Word
กำหนดการสอน-คณิตศาสตร์ ป.6 ปี 64 ธนิตพงศ์ มงคล.docx
Word
กำหนดการสอน-คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ป.4 ปี 64 น.ส จิรัชญา.docx
Word
กำหนดการสอน-คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ป.5 ปี 64 น.ส จิรัชญา.docx
Word
กำหนดการสอน-ศิลปะ ป.2 ปี 64.docx
PDF
กำหนดการสอนคณิตศาสตร์ป.1 ครูวัชรี ทองบุตร.pdf
Word
กำหนดการสอนครูณัฐจิราวิทย์ป.3.docx
Word
กำหนดการสอนครูณัฐจิราวิทย์ป.4.docx
Word
กำหนดการสอนไทย ป.3 น.ส.กาญจ์มณี.docx
Word
กำหนดการสอนไทย ป.4 น.ส.กาญจ์มณี.docx
Word
กำหนดการสอนไทย ป.5 น.ส.กาญจ์มณี.docx
Word
กำหนดการสอนภาษาจีน 2564.docx
PDF
กำหนดการสอนภาษาไทยป.1 ครูวัชรี ทองบุตร.pdf
Compressed Archive
แผนการจัดประสบการณ์ชั้นอนุบาล 1-3.rar
Word
ฟอร์มกำหนดการสอน 2564.docx
Word
ฟอร์มกำหนดการสอน.docx
Word
ฟอร์มกำหนดการสอนป1ห้อง3 ครูพราว 2564.docx
Word
สำเนาของ ฟอร์มกำหนดการสอน.docx