Excel
ST64001 แบบอาคารเรียน 216 ปรับปรุง 46.xls
Excel
ST64002 อาคารเรียน 108 ล._59 - ก.xls
Excel
ST64003 อาคารเรียน 108 ล._59 - ข (ในเขตแผ่นดินไหว).xls
Excel
ST64004 แบบอาคารเรียน 324 ล._55 - ก นอกเขตแผ่นดินไหว.xls
Excel
ST64005 แบบอาคารเรียน 324 ล._55 - ข เขตแผ่นดินไหว.xls
Excel
ST64006 แบบอาคารเรียน 318 ล._55 - ก นอกเขตแผ่นดินไหว.xls
Excel
ST64007 แบบอาคารเรียน 318 ล._ 55 - ข เขตแผ่นดินไหว.xls
Excel
ST64008 แบบอาคารเรียน 216 ล._57 - ก.xls
Excel
ST64009 แบบอาคารเรียน 216 ล._57- ข สำหรับก่อสร้างในเขตแผ่นดินไหว.xls
Excel
ST64010 แบบอาคารเรียน 212 ล._57 - ก.xls
Excel
ST64011 แบบอาคารเรียน 212 ล._57 - ข สำหรับก่อสร้างในเขตแผ่นดินไหว.xls
Excel
ST64012 แบบอาคารเรียน สปช. 2_28 ปรับปรุง 3 ชั้น 9 ห้องเรียน.xls
Excel
ST64013 แบบอาคารเรียน สปช. 2_28 ปรับปรุง 3 ชั้น 12 ห้องเรียน.xls
Excel
ST64014 แบบอาคารเรียน สปช. 2_28 ปรับปรุง 3 ชั้น 15 ห้องเรียน.xls
Excel
ST64015 แบบอาคารเรียน สปช. 2_28 ปรับปรุง 3 ชั้น 18 ห้องเรียน.xls
Excel
ST64016 แบบอาคารเรียน สปช. 2_28 ปรับปรุง 4 ชั้น 9 ห้องเรียน.xls
Excel
ST64017 แบบอาคารเรียน สปช. 2_28 ปรับปรุง 4 ชั้น 12 ห้องเรียน.xls
Excel
ST64018 แบบอาคารเรียน สปช. 2_28 ปรับปรุง 4 ชั้น 15 ห้องเรียน.xls
Excel
ST64019 แบบอาคารเรียน สปช. 2_28 ปรับปรุง 4 ชั้น 18 ห้องเรียน.xls
Excel
ST64020 สปช. 101_26 อาคารเรียน 3 ห้องเรียน 1 ห้องธุรการ (ใต้ถุนโล่ง).xls
Excel
ST64021 สปช. 102_26 อาคารเรียนชั้นเดียว 3 ห้องเรียน.xls
Excel
ST64022 สปช. 102_26 อาคารเรียนชั้นเดียว 4 ห้องเรียน.xls
Excel
ST64023 สปช.102_26 อาคารเรียนชั้นเดียว 5 ห้องเรียน.xls
Excel
ST64024 สปช. 102_26 อาคารเรียนชั้นเดียว 6 ห้องเรียน.xls
Excel
ST64025 อาคารเรียน สปช. 103_61 ขนาด 3 ห้องเรียน พื้นยกสูง (ในเขตแผ่นดินไหว).xls
Excel
ST64026 อาคารเรียน สปช. 103_61 ขนาด 4 ห้องเรียน พื้นยกสูง (ในเขตแผ่นดินไหว).xls
Excel
ST64027 สปช. 103_26อาคารเรียนชั้นเดียว 3 ห้องเรียน (พื้นยกสูง).xls
Excel
ST64028 สปช. 103_26 อาคารเรียนชั้นเดียว 4 ห้องเรียน (พื้นยกสูง).xls
Excel
ST64029 สปช. 104_26 อาคารเรียน 3 ห้องเรียน (ใต้ถุนโล่ง).xls
Excel
ST64030 สปช. 104_26 อาคารเรียน 4 ห้องเรียน (ใต้ถุนโล่ง).xls
Excel
ST64031 แบบอาคารเรียน สปช. 105_29 ปรับปรุง อาคาร 2 ชั้น 4 ห้องเรียน ใต้ถุนโล่ง บันไดขึ้น 2 ข้าง.xls
Excel
ST64032 แบบอาคารเรียน สปช. 105_29 ปรับปรุง อาคารเรียน 2 ชั้น 5 ห้องเรียน (ชั้นล่าง 1 ห้อง ชั้นบน 4 ห้อง).xls
Excel
ST64033 แบบอาคารเรียน สปช. 105_29 ปรับปรุง อาคารเรียน 2 ชั้น 6 ห้องเรียน (ชั้นล่าง 2 ห้อง ชั้นบน 4 ห้อง).xls
Excel
ST64034 แบบอาคารเรียน สปช. 105_29 ปรับปรุง อาคารเรียน 2 ชั้น 7 ห้องเรียน (ชั้นล่าง 3 ห้อง ชั้นบน 4 ห้อง).xls
Excel
ST64035 แบบอาคารเรียน สปช. 105_29 ปรับปรุง อาคารเรียน 2 ชั้น 8 ห้องเรียน (ชั้นล่าง 4 ห้อง ชั้นบน 4 ห้อง).xls
Excel
ST64036 แบบอาคารเรียน สปช. 105_29 ปรับปรุง อาคารเรียน 2 ชั้น 10 ห้องเรียน (ชั้นล่าง 5 ห้อง ชั้นบน 5 ห้อง).xls
Excel
ST64037 แบบอาคารเรียน สปช. 105_29 ปรับปรุง อาคารเรียน 2 ชั้น 5 ห้องเรียน (ใต้ถุนโล่ง).xls
Excel
ST64038 แบบอาคารเรียน สปช. 105_29 ปรับปรุง อาคารเรียน 2 ชั้น 6 ห้องเรียน (ใต้ถุนโล่ง).xls
Excel
ST64039 แบบอาคารเรียน สปช. 105_29 ปรับปรุง อาคารเรียน 2 ชั้น 12 ห้องเรียน (ชั้นล่าง 6 ห้อง ชั้นบน 6 ห้อง).xls
Excel
ST64040 แบบต่อเติมชั้นล่างอาคารเรียน สปช 105_29 ใต้ถุนโล่ง จำนวน 3 ห้องเรียน บันได 2 ข้าง.xls
Excel
ST64041 แบบต่อเติมชั้นล่างอาคารเรียน สปช 105_29 ใต้ถุนโล่ง ขนาด 4 ห้อง บันได 2 ข้าง.xls
Excel
ST64042 แบบต่อเติมชั้นล่างอาคารเรียน สปช.105_29 ใต้ถุนโล่ง จำนวน 5 ห้องเรียน.xls
Excel
ST64043 อาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา แบบที่ 1.xls
Excel
ST64044 อาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา แบบที่ 2.xls
Excel
ST64045 แบบอาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา แบบที่ 4.xls
Excel
ST64046 แบบอาคารเรียนชั่วคราว (อาคารน๊อคดาวน์).xls
Excel
ST64047 แบบอาคารเรียน 105 ล_58 (ข) ต้านแผ่นดินไหว 4 ห้องเรียน.xls
Excel
ST64048 แบบอาคารเรียน 105 ล_58 (ข) ต้านแผ่นดินไหว 5 ห้องเรียน.xls
Excel
ST64049 อาคารเรียน OBEC 104 ล._61.xls
Excel
ST64050 อาคารเรียน OBEC 105 ล._61.xls