Download
คำสั่งปฏิบัติการสอน ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2562
Download
คำสั่งปฏิบัติการสอน ภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา 2561
Word
ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม PLC.docx
Word
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC “ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ” 2562.doc
Word
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC “ชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ”2561.docx
Word
บันทึกข้อความรายงานการดำเนินกิจกรรม PLC ประจำภาคเรียน.docx
Word
แบบบันทึกขอจัดตั้งชุมชนแห่งการเรียนรู้.docx
Word
แบบรายงานชุมชนแห่งการเรียนรู้.docx
PDF
ประกาศกำหนดชั่วโมงการปฏิบัติงาน 2561.PDF
PDF
ประกาศกำหนดชั่วโมงการปฏิบัติงาน 2562.PDF
PDF
ประกาศจัดตั้งชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 2561.PDF
PDF
ประกาศจัดตั้งชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 2562.PDF
PDF
โมเดล PLC โรงเรียนสุรนารีวิทยา.pdf