Name
Owner
File size
การประเมินโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนวิทยาลัยเกษตรและ เทคโนโลยีพิจิตร สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคเหนือสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
Owner hidden
Dec 19, 2022
Download
งบทดลอง 2566
Owner hidden
Nov 14, 2023
Download
ผลงานวิจัยผักกูด
Owner hidden
Dec 19, 2022
Download
แผนปฏิบัติราชการ
Owner hidden
Dec 19, 2022
Download
ระบบรายงานรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาอาชีวศึกษา
Owner hidden
Aug 7, 2023
Download
รูปแบบการบริหารด้วยการบูรณาการแนวคิดจิตตปัญญาศึกษากับการ ประกันคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร
Owner hidden
Dec 19, 2022
Download
No files in this folder.Sign in to add files to this folder