Name
Owner
File size
1. HDSD EB APP88 - Đăng nhập & đổi mật khẩu.docx
Owner hidden
May 13, 2022
2.1 MB
More info (Alt + →)
2. HDSD EB APP88 - Thiết lập thông tin ban đầu.docx
Owner hidden
May 13, 2022
2.5 MB
More info (Alt + →)
3. HDSD EB APP88 - Khai báo danh mục Khách hàng.docx
Owner hidden
May 13, 2022
1.3 MB
More info (Alt + →)
4. HDSD EB APP88 - Khai báo danh mục nhà cung cấp.docx
Owner hidden
May 13, 2022
1.1 MB
More info (Alt + →)
5. HDSD EB APP88 - Khai báo danh mục vật tư hàng hóa .docx
Owner hidden
May 13, 2022
2.5 MB
More info (Alt + →)
6. HDSD EB APP88 - Khai báo danh mục nhân viên.docx
Owner hidden
May 13, 2022
717 KB
More info (Alt + →)
7. HDSD EB APP88 - Nhập số dư đầu kỳ.docx
Owner hidden
May 13, 2022
1 MB
More info (Alt + →)
8. HDSD EB APP88 - Import số dư đầu kỳ VTHH.docx
Owner hidden
May 13, 2022
2.7 MB
More info (Alt + →)
9. HDSD EB APP88 - Nhập phiếu thu tiền mặt.docx
Owner hidden
May 13, 2022
2.1 MB
More info (Alt + →)
10. HDSD EB APP88 - Import chứng từ bán hàng.docx
Owner hidden
May 20, 2022
2.2 MB
More info (Alt + →)
11. HDSD EB APP88 - Lập chứng từ bán hàng.docx
Owner hidden
May 20, 2022
2.7 MB
More info (Alt + →)
12. HDSD EB APP88 - Lập phiếu báo có.docx
Owner hidden
May 11, 2022
2.5 MB
More info (Alt + →)
13. HDSD EB APP88 - Lập phiếu báo nợ.docx
Owner hidden
May 20, 2022
1.9 MB
More info (Alt + →)
14. HDSD EB APP88 - Lập phiếu chi tiền mặt.docx
Owner hidden
May 20, 2022
1.4 MB
More info (Alt + →)
15. HDSD EB APP88 - Lập chứng từ mua hàng
Owner hidden
May 20, 2022
1.6 MB
Download
More info (Alt + →)
15. HDSD EB APP88 - Lập chứng từ mua hàng.docx
Owner hidden
May 20, 2022
2 MB
More info (Alt + →)
16. HDSD EB APP88 - Import chứng từ mua hàng.docx
Owner hidden
May 20, 2022
3 MB
More info (Alt + →)
17. HDSD EB APP88 - Khai báo và tích hợp hóa đơn điện tử.docx
Owner hidden
Dec 22, 2023
3.8 MB
More info (Alt + →)
18. HDSD EB APP88 - Lập chứng từ nhập kho.docx
Owner hidden
May 20, 2022
2.1 MB
More info (Alt + →)
19. HDSD EB APP88 - Lập chứng từ xuất kho.docx
Owner hidden
May 20, 2022
2.1 MB
More info (Alt + →)
20. HDSD EB APP88 - Tính giá xuất kho.docx
Owner hidden
May 21, 2022
2.7 MB
More info (Alt + →)
21. HDSD EB APP88 - Lập tờ khai thuế 01/CNKD.docx
Owner hidden
May 12, 2022
1.7 MB
More info (Alt + →)
22. HDSD EB APP88 - Lập bảng chấm công.docx
Owner hidden
May 12, 2022
1.5 MB
More info (Alt + →)
23. HDSD EB APP88 - Lập bảng lương.docx
Owner hidden
May 22, 2022
1.4 MB
More info (Alt + →)
24. HDSD EB APP88 - Tìm kiếm chứng từ.docx
Owner hidden
May 12, 2022
1.4 MB
More info (Alt + →)
25. HDSD EB APP88 - Đánh lại số chứng từ.docx
Owner hidden
May 12, 2022
1.7 MB
More info (Alt + →)
26. HDSD EB APP88 - Chứng từ nghiệp vụ khác.docx
Owner hidden
May 12, 2022
1.9 MB
More info (Alt + →)
27. HDSD EB APP88 - Xem 7 bộ sổ kế toán theo TT88.docx
Owner hidden
May 12, 2022
5.9 MB
More info (Alt + →)
28. HDSD EB APP88 - Xem Báo cáo công nợ phải thu – Sổ chi tiết và Sổ tổng hợp.docx
Owner hidden
May 12, 2022
1.2 MB
More info (Alt + →)
29. HDSD EB APP88 - Xem Báo cáo công nợ phải trả – Sổ chi tiết và Sổ tổng hợp.docx
Owner hidden
May 12, 2022
1.3 MB
More info (Alt + →)
30. HDSD CẢNH BÁO CHÊCH LỆCH TIỀN THUẾ.docx
Owner hidden
Jul 2, 2023
136 KB
More info (Alt + →)
31. HDSD CHỨC NĂNG LẤY DỮ LIỆU THEO NĂM VÀ TÌM KIẾM NÂNG CAO.docx
Owner hidden
Jun 4, 2023
1.1 MB
More info (Alt + →)
32. HDSD_Lệ phí môn bài.docx
Owner hidden
Jun 16, 2023
646 KB
More info (Alt + →)
33. Hướng dẫn sử dụng Gộp mã Khách hàng_Nhà cung cấp.docx
Owner hidden
Jun 13, 2023
375 KB
More info (Alt + →)
34. Hướng dẫn sử dụng Gộp VTHH.docx
Owner hidden
Jun 13, 2023
540 KB
More info (Alt + →)
35. HDSD Import Update_Ghi đè cho danh mục KH_NCC_NV.docx
Owner hidden
Jul 16, 2023
278 KB
More info (Alt + →)
36. HDSD hóa đơn bán ra từ TCT.docx
Owner hidden
Jul 26, 2023
1.2 MB
More info (Alt + →)
37. HDSD Import Ghi đè Import Update cho danh mục VTHH.docx
Owner hidden
Jul 26, 2023
412 KB
More info (Alt + →)
38. KHÔI PHỤC CHỨNG TỪ ĐÃ XÓA.docx
Owner hidden
Aug 27, 2023
599 KB
More info (Alt + →)
39. KHÔI PHỤC DỮ LIỆU ĐÃ XÓA.docx
Owner hidden
Sep 5, 2023
389 KB
More info (Alt + →)
40. HDSD Kết xuất excel hóa đơn từ TCT.docx
Owner hidden
Oct 10, 2023
1.1 MB
More info (Alt + →)
41. HDSD_ Chức năng sản xuất giản đơn.docx
Owner hidden
Oct 10, 2023
736 KB
More info (Alt + →)
42. HDSD_ Chức năng sản xuất giản đơn.docx
Owner hidden
Nov 30, 2023
2 MB
More info (Alt + →)
43. HDSD_LƯU NHÁP CHỨNG TỪ.docx
Owner hidden
Nov 30, 2023
532 KB
More info (Alt + →)
No files in this folder.Sign in to add files to this folder