Download
(นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู) นางสาวดลธิดา รัตนถาวร คณิตศาสตร์ ม.1
Download
กลุ่มสาระการงานอาชีพ
Download
ครูณรงค์ศักดิ์ หนูสาย สุขศึกษา ม.2 พลศึกษา ม.1
Download
ครูณัฐชา พิกุลทอง งานแนะแนว
Download
ครูนที หนูทวน งานแนะแนว
Download
ครูวาสนา เพชรรัตน์ วิชาภาษาจีน 5
Download
นักศึกษา​ฝึกประสบการณ์​สอน(นางสาวอัจฉรา พรหม​สุรินทร์​)​
Video
การตีลูกกระฝาผนัง แก้ไข.mp4
Video
ครูชุติมา ลิ้มลมัย.mp4
Video
ครูทิพมาศ ดนตรีพงษ์ คุณค่าที่ได้รับจากเรื่อง กาพย์เห่เรือ.mp4
Video
ครูทิพมาศ ดนตรีพงษ์ เนื้อหากาพย์เห่เรือ 5 ตอน.mp4
Video
ครูปรัชญาวลี.t.mp4
Video
ครูผุสชา.mov
PDF
ครูรวินท์นิภา ppt กรุงศรีอยุธยา
Video
ครูรัฐปรัช.mp4
PDF
ครูลักษณาภรณ์ pptหน่วยที่ 2 สารละลายล่าสุด -2564.pdf
PowerPoint
ครูลักษณาภรณ์ หน่วยที่ 2 สารละลายล่าสุด -2564.pptx
Video
ครูวิพัฒน์.mp4
Video
นายปิติภูมิ น้ำแก้ว-วิทยาศาสตร์ฯ.mp4
Video
ประวัติความเป็นมาเทเบิลเทนนิสและอุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียนเทเบิลเทนนิส.mp4