PDF
1. ปก.pdf
PDF
2. คำนำ สารบัญ.pdf
PDF
3. กรอบแนวทางการจัดตั้งครุภัณฑ์ (หน้า 1-8).pdf
PDF
4. รายการครุภัณฑ์ปี 2565 (หน้า 9-14).pdf
PDF
5. ใบแทรก_แบบคำขอตั้งฯ ครุภัณฑ์ (หน้า 15-16).pdf
PDF
6. คำชี้แจงการกรอกครุภัณฑ์ (หน้า17-38).pdf
Excel
7. แบบฟอร์มครุภัณฑ์ (หน้า 18-39).xlsx
PDF
8. กรอบแนวทางการจัดตั้งสิ่งก่อสร้าง (หน้า 40-57).pdf
PDF
9. ลักษณะอาคารมาตรฐาน สิ่งก่อสร้าง จัดตั้งงบประมาณปี 2565 (หน้า 58-77).pdf
PDF
10. ตารางแบบสิ่งก่อสร้างและเงื่อนไข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (หน้า 78-80).pdf
PDF
11. ใบแทรก-สรุปแบบฟอร์มคำขอตั้งสิ่งก่อสร้าง (หน้า 81-83).pdf
Excel
12. แบบฟอร์มคำขอตั้งสิ่งก่อสร้าง แบบ 1-11 (หน้า 84-99).xlsx
Excel
13. แบบขอค่าขนส่งวัสดุ (หน้า 100-101).xlsx
PDF
14. ตัวอย่าง รายการซ่อมแซมอาคารทั่วไป (หน้า 102-103).pdf
Excel
14.1 ตัวอย่าง ประมาณราคาซ่อมแซมอาคารเรียน 216 ล. (ปรับปรุง 29) (หน้า 104 - 112).xlsx
Excel
14.2 ตัวอย่าง ประมาณราคาซ่อมแซมทั่วไป (หน้า 113-117).xlsx
PDF
15. ภาคภาคผนวก + ปฏิทินการตั้งงบประมาณ 65 งบลงทุน (หน้า 118).pdf
PDF
16. คู่มือใช้งานเว็บไซต์ ปี 2565 (หน้า 119-125).pdf
PDF
17. แนวทางปฎิบัติตาม ว.259 (หน้า 126-127).pdf
PDF
18. หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้าง ว.259 (หน้า 128-129).pdf
PDF
19. เกณฑ์การเผื่อและการคำนวณเผื่อปริมาณวัสดุ (หน้า130-136).pdf
Excel
20. ตารางการคำนวณหาค่าวัสดุมวลรวม (หน้า 137-148).xlsx
PDF
21. ระยะห่างระหว่างอาคาร แนวเขตที่ดิน (149).pdf
PDF
22. ลักษณะอาคารและราคาแบบมาตรฐาน สพฐ. ปี 2563 (หน้า 150-265).pdf
PDF
23. ตัวอย่างแหล่งสืบค้นราคาครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ 2565 (หน้า 266).pdf
PDF
24. การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ (หน้า 267-268).pdf
PDF
25. แบบฟอร์ม โครงการจัดทำคอมพิวเตอร์_ศธ (หน้า 269-273).pdf
PDF
26. คำสั่งจัดทำคู่มือปี 2565 (หน้า 274-278).pdf