Download
01-ประชุม ปตท
Download
02-ประชุมผู้ปกครองสัมพันธ์
Download
03-YMCA-ญี่ปุ่น
Download
04-กีฬาสี
Download
05-กฐินวัดหลาง
Download
06-ลอยกระทงและขบวนแห่
Download
07-ลอยกระทงวัดหลวง
Download
08-สอบนักธรรม
Download
09-มอบสิ่งของพระราชทานแก่ผู้ประสบภัยหนาว
Download
10-ทำบุญตักบาตรขึ้นปีใหม่
Download
11-เข้าค่ายยุวกาชาด
Download
12-กิจกรรมแจกของขวัญปีใหม่
Download
13-แข่งขันเซปักตะกร้อชิงชนะเลิศจังหวัดพะเยา
Download
14-วันครู
Download
15-เข้าค่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Download
16-อบรมระบบe-School
Download
17-ประชุมผู้ปกครอง ม.3 ม.6 (แนะแนว)
Download
18-โครงการหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
Download
19-กิจกรรมวันตรุษจีน
Download
20-อบรมใบขับขี่
Download
21-นิเทศโครงการสนับสนุนการศึกษา(บ้านปู)
Download
22-นักกีฬา e sport
Download
23-ปฏิญาณตน สวนสนาม ยุวกาชาด
Download
24-ประชุมผู้ปกครองเรื่องคะแนนความประพฤตินักเรียน(ฝ่ายกิจการนักเรียน)
Download
25-ให้ความรู้คำปรึกษาการป้องกันโรคติดต่อทางเพษสัมพันธ์และอนามัยเจริญพันธ์ในวัยรุ่น
Download
26-เปิดบ้านวิชาการงาน IS
Download
27-Big Cleaning Week
Download
28-มุทิตา คุณครูสายฝน
Download
29-ปัจฉิมนิเทศ
Download
30-อบรมให้ความรู้ COVIC19 +ประชุมปิดภาคเรียน
Download
31-ม.5/3 COVIC19
Download
CMW INDY
Download
ประชุมกรรมการสถานศึกษา 28-02-63
Download
มอบเกียรติบัตร
Download
มอบทุนการศึกษา
Download
ล้านนา
Download
สภานักเรียน