Word
nhóm future là đánh long short.docx
Image
z2526322700694_fc6671adcce1957a313819f3a1634448.jpg
Image
z2526322704854_9251688035045c15a79964954ea6d549.jpg
Image
z2526322705871_0c634fafbaeff0e544e6e71f563e6a3f.jpg
Image
z2526322706902_39aa3293b3e055203a66c6e2cc1a47f0.jpg
Image
z2526322712646_1d61d5dfef491e5e5190cdf59504d7d2.jpg
Image
z2526322715860_867272328be5178467cd8a0e4ed3df50.jpg
Image
z2526322728148_c0776ec89dbb9d02712992b3a50401c2.jpg
Image
z2526322729140_69b5740d3e7bd08fbea356f9571b9fca.jpg
Image
z2526322731397_c062317b747764cfa9db21d3aa4bae22.jpg
Image
z2526322735058_df63eb5f5b19b6afb5ae7275bf10981d.jpg
Image
z2526322739261_c80507a7bb6d58b2246721d115527f26.jpg
Image
z2526322747939_6a980794ad2571c9623f3af2805e14fa.jpg
Image
z2526323733368_0f67812018df526a89cad85bbfc8366c.jpg
Image
z2526349045204_639cc1557bcd18ecc678b229c07c1fc3.jpg
Image
z2526349045873_a6ee4783cb7331314e50ac2411a971cf.jpg
Image
z2526349059878_9fca3e43c9b0b40c56c3a8590dff3a41.jpg
Image
z2526349064527_0bcdecf70a4a65c970a1ed5537182f40.jpg
Image
z2526349069346_1a955dbbc662ebde1bb6f581de814dd6.jpg
Image
z2526349069714_6b17319a72c7ad79fb69837eb8b57981.jpg
Image
z2526349069966_a6f2382a71517c257d4a346f9cc6626b.jpg
Image
z2526349074569_eb27499f73adfcdeb17b0698cd290e2f.jpg
Image
z2526349086227_92d21cbcff38ace684cfe8f48fcf32ab.jpg
Image
z2526349090711_ed068f86bf5aa2c754fa309b36f8e753.jpg
Image
z2526349096061_45bacae73ca3d6b8abb4d26e7c224150.jpg
Image
z2526349097423_b3add2cad16f6e9493d9a72679a6f2b4.jpg
Image
z2526350852909_803f3b0f1252dc19240eb3e44d4d50aa.jpg
Image
z2526350861508_43218cc4efa370719092a66be1ef9787.jpg
Image
z2526350867692_8bafaf59f39b7d9aea30b9938dc56e4a.jpg
Image
z2526350870416_5b29e1dc47946eb5749b0608c5c87ffc.jpg
Image
z2526350873672_c37499dc0842f0c3ac3c3c3ac7c2c89f.jpg
Image
z2526595193987_c0f59854148bbddde5ec2d8a7e41274b.jpg
Image
z2529025789075_c33cf93582bab9b4af990fda35493394.jpg
Image
z2529028659456_e8698a5649408bdcaa565487da71e76d.jpg
Image
z2529031355708_2d0ef3f31239fa22d28f36f8180e0a92.jpg
Image
z2529031519690_a3b251d141c285ed3f389c3f7a40fcfb.jpg
Image
z2529031646426_f79a200f71921ea9b8d4ca9af271063e.jpg
Image
z2529493707660_3b94c556f31e0953f9eebdbfd446c95e.jpg
Image
z2529493722157_b9aea6a0dbe35663cd0fc6e847b04bdf.jpg
Image
z2529493732334_a766f23f51c6f44324b69155e680f1be.jpg
Image
z2529493738892_e0e358ae4bbe500e584e3a56607905df.jpg
Image
z2529493743495_8625123079124540326cbaf8a53dbd5b.jpg
Image
z2529493760187_89b9dc7437b3f52e63130db6835bd38b.jpg
Image
z2529493767714_aea80ffdc56ff87e018171d33dfa9f2a.jpg
Image
z2529493854426_127b66e650fe5f165a429f6d39ee9242.jpg
Image
z2529493873246_aa29a7a3a79e36254b77747f3069c6d7.jpg
Image
z2529493893589_881b9be901729798e193c6d134c41a84.jpg
Image
z2529493962831_fd52f3e46d40c891557c2840cfd55a99.jpg
Image
z2529494080680_c38ea6cab0ec69054150dde8682fc47d.jpg
Image
z2529494118411_1048bf3c27c84100efc4cabd78f58bb1.jpg