Word
~$ส่วนที่ 3 แผนปฏิบัติราชการ 34 1.ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ.docx
Word
~$ส่วนที่ 3 แผนปฏิบัติราชการ 34 2.ฝ่ายบริหารทรัพยากร.docx
Word
~$ส่วนที่ 3 แผนปฏิบัติราชการ 34 3.ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา.docx
Word
1.ปก คำนำ สารบัญ.docx
Word
2.ส่วนที่ 1 บทนำ.docx
Word
3.ส่วนที่ 2 ข้อมูลพื้นฐาน 21 - 24.docx
Word
3.ส่วนที่ 2 ข้อมูลพื้นฐาน 25.docx
Word
3.ส่วนที่ 2 ข้อมูลพื้นฐาน 26.docx
Excel
3.ส่วนที่ 2 ข้อมูลพื้นฐาน 27.xlsx
Word
4.ส่วนที่ 3 แผนปฏิบัติราชการ 31.docx
Excel
4.ส่วนที่ 3 แผนปฏิบัติราชการ 32.xlsx
Word
4.ส่วนที่ 3 แผนปฏิบัติราชการ 33 1.ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ.docx
Word
4.ส่วนที่ 3 แผนปฏิบัติราชการ 33 2.ฝ่ายบริหารทรัพยากร.docx
Word
4.ส่วนที่ 3 แผนปฏิบัติราชการ 33 3.ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา.docx
Word
4.ส่วนที่ 3 แผนปฏิบัติราชการ 33 4.ฝ่ายวิชาการ (1.งาน).docx
Word
4.ส่วนที่ 3 แผนปฏิบัติราชการ 33 4.ฝ่ายวิชาการ (2.สามัญ).docx
Word
4.ส่วนที่ 3 แผนปฏิบัติราชการ 33 4.ฝ่ายวิชาการ (3.บริหารธุรกิจ).docx
Word
4.ส่วนที่ 3 แผนปฏิบัติราชการ 33 4.ฝ่ายวิชาการ (4.ศิลปกรรม).docx
Word
4.ส่วนที่ 3 แผนปฏิบัติราชการ 33 4.ฝ่ายวิชาการ (5.คหกรรม).docx
Word
แบบฟอร์มเสนอขออนุมัติโครงการ.docx
Word
สันปก.docx