Download
CẤU TRÚC ĐỀ THI
Download
Đánh Giá
Download
File Hợp Đồng Mẫu
Image
Bảng Học Phí.png
Image
bảng xếp hạng .png
Image
BI quyet lay bang cb.png
Download
Google Docs
CÁC LỖI THƯỜNG GẶP
Image
Cách kích hoạt TK và đổi khiên.png
Video
Chị Điệp Mẹ Nhật Nam Đánh Giá.mov
PDF
Chinh sach dai ly 1_4.pdf
Image
Giao Diện Bài xem Tranh.png
Video
Giới thiệu Chi Lồng Tiếng.mp4
Video
Giới Thiệu Ngắn.mp4
PDF
Giới thiệu phòng luyện thi ảo Cambridge&TOEFL Primary.pdf
Image
Lịch Sử làm bài .JPEG
Image
Màn hình chính .png
Download
Google Docs
NỘI DUNG MARKETING & CÂU HỎI THƯỜNG GẶP
Image
Quy đổi khiên Tung Nguyen .png
Image
speaking videos .png
Video
Sử dụng trên iPad.MOV
Video
Video thực tế iPad.MOV