Name
Owner
File size
Phần 1 Chuẩn bị (Bài 1 - Bài 2)
Owner hidden
Feb 22, 2020
Download
Phần 2 Làm quen với Excel (Bài 3 - Bài 7)
Owner hidden
Feb 22, 2020
Download
Phần 3 Thao tác dữ liệu cơ bản trong Excel (Bài 8 - Bài 23)
Owner hidden
Feb 22, 2020
Download
Phần 4 Thao tác Excel Worksheet (Bài 24 - Bài 30)
Owner hidden
Feb 22, 2020
Download
Phần 5 Định dạng trong Excel (Bài 31 - Bài 40)
Owner hidden
Feb 22, 2020
Download
Phần 6 In ấn Excel (Bài 41 - Bài 46)
Owner hidden
Feb 22, 2020
Download
Phần 7 Các hàm Excel cơ bản (Bài 47 - Bài 76)
Owner hidden
Feb 22, 2020
Download
Phần 8 Bài tập Excel tổng hợp _ Bài giải (Phần 1)(Bài 77 - Bài 84)
Owner hidden
Feb 22, 2020
Download
Phần 9 Excel Chart (Bài 85 - Bài 89)
Owner hidden
Feb 22, 2020
Download
Phần 10 Cơ sở dữ liệu trong Excel (Bài 90 - Bài 96)
Owner hidden
Feb 22, 2020
Download
Phần 11 Các hàm Excel nâng cao (Bài 97 - Bài 125)
Owner hidden
Feb 22, 2020
Download
Phần 12 Định dạng có điều kiện (Bài 126 - Bài 133)
Owner hidden
Feb 22, 2020
Download
Phần 13 Các đối tượng hình ảnh và hình dạng (Bài 134 - Bài 140)
Owner hidden
Feb 22, 2020
Download
Phần 14 Bảo mật (Bài 141 - Bài 145)
Owner hidden
Feb 22, 2020
Download
Phần 15 Pivot Table (Bài 146 - Bài 160)
Owner hidden
Feb 22, 2020
Download
Phần 16 Pivot Chart (Bài 161 - Bài 166)
Owner hidden
Feb 22, 2020
Download
Phần 17 Bài tập Excel tổng hợp _ Bài giải (Phần 2) (Bài 167 - Bài 174)
Owner hidden
Feb 22, 2020
Download
File mẫu.zip
Owner hidden
Feb 22, 2020
2 MB
More info (Alt + →)
No files in this folder.Sign in to add files to this folder