Word
1-โครงการสร้างความร่วมมือเพื่อพัฒนาหลักสูตรปริญญาคู่.doc
Word
2-โครงการบริหารจัดการงานรับเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา.doc
Word
3-โครงการจัดทำวารสาร JCDR-HS.doc
Word
4-โครงการจัดทำวารสาร NUJST.doc
Word
5-โครงการจัดทำวารสารสายสนับสนุน.docx
Word
6-โครงการจัดทำวารสารนิสิต.doc
Word
7-โครงการทุนสนับสนุนการเผยแพร่และการนำเสนอผลงานวิจัยฯ.doc
Word
8-โครงการสนับสนุนการวิจัยแบบ Co-funding.doc
Word
9-โครงการสร้างเครือข่ายนักวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา.doc