Word
งปม.พ01 บันทึกขอซื้อขอจ้าง (2).doc
Word
งปม.พ02 รายงานขอซื้อ(ชุดเบิก).doc
Word
งปม.พ03 รายงานขอจ้าง(ชุดเบิก).doc
Word
งปม.พ04 ใบสั่งซื้อ.doc
Word
งปม.พ05 ใบสั่งจ้าง.doc
Word
งปม.พ06 ใบตรวจรับพัสดุ.docx
Word
งปม.พ07 ใบเบิกพัสดุ (2).docx
Word
งปม.พ08 บัญชีวัสดุ.doc
Word
งปม.พ09 ทะเบียนคุมทรัพย์สิน-ซ่อมบำรุงครุภัณฑ์.doc